Amol tati dungu mu

Amol epungechi menu mu

Pu Dungukelu Iñi Ngen Jewba

chedungun (pewenche)

¿Chummechingeki taiñ chillkatun Biblia?

NENTOL BILLKE MÜLELU