Keta ifingi

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

Ngimba Tubombeleghe Ififwani pa Kwiputa?

Ngimba Tubombeleghe Ififwani pa Kwiputa?

Isi Ibaibolo likuyoba

Hayi. Pakulongosola indaghilo isi Kyala abapele Abaisraeli, New Catholic Encyclopedia likuti: “Fyakubombiwa fingi ifi fikwaghiwa mu Baibolo fikunangisya ukuti pa ukwiputa kwa bwanaloli batikubombela ififwani.” Keta amavesi agha:

  • “Kom’ma ukwitendekekesya akandu kamo aka kwiputako pamo ikifwani kya kandu kamo aka kali kumwanya pamo aka kali pa kisu kya pasi apa, pamo ikya kandu kamo aka kali m’misi kusi ku kisu. Ungafibungulukilagha pamo ukwiputako, buno une Yehova Kyala wako ndi Kyala wa bufi.” (Ukusoka 20:​4, 5) Panongwa yakuti Kyala wa “bufi,” atikuhoboka linga tukwiputa ku fifwani, fithuzi pamo indembela.

  • “Ndikuyabanamo siku ubukulumba bwangu na Kyala uyungi.” (Yesaya 42:8) Kyala ikukana ukumwiputa ukubombela ififwani. Pakabalilo aka Abaisraeli bamo babombile ikifwani kya mwana wa ng’ombe pa kumwiputa, Kyala ayobile ukuti “binyasisye.”​—Ukusoka 32:​7-9.

  • “Tunginong’onagha ukuti Kyala afwene na golide pamo siliva pamo nibwe ifi fisongoliwe nubumanyi pamo inyinong’ono sya bandu.” (Imbombo Sya Batumiwa 17:29) Ukukindana na kwiputa kwabutungulu, uku bikubombela ififwani “ifi fikupangiwa na bandu,” Ibaibolo likuti Abakristu ‘bendeleghe ndwitiko kom’ma nkuketa.’​—2 Bakorinti 5:7.

  • “Mwandeghe ku fifwani fya bakyala.” (1 Yohani 5:​21) Mu ndayilo isi syapeliwe ku ba Israeli na isi sipeliwe ku Bakristu, Ibaibolo likuyoba pabwelu ukuti Kyala ikukana ukuti tumwiputeghe ukubombela ififwani.