Keta ifingi

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

Ifi Fibaghile Ukubatula Pakumanyila

Mupange dawulodi ifi fibaghile ukubatula pakumanyila ukuti mubombele pakumanyila ibuku lya Ngimba IBaibolo Likutumanyisya Isyafiki? Longosola isi kusubila, fwanikisya na isi Ibaibolo likumanyisya kangi ukete muno ubaghile ukuyobela ku bangi.

Ngimba IBaibolo Likutumanyisya Isyafiki?

Ibuku ili likuya pakubatula ukupilikisya kanunu iBabolo, likuya pakubatula kangi kupilikisya nongwa yake tukutamiwa, isi sikubombiwa linga mundu afwile namuno tungayila nimbumba yalusekelo ni fundo isingi.

Ngimba Tuli “M’masiku Aghabumalikisyo”? (Kighaba 2)

Ibaibolo likuyoba simo innunu isi sikwisa pakubombiwa m’masiku aghabumalikisyo.

Ukwiputa Uku Kyala Ikwitikisya (Ikighaba 1)

Ngimba ifipanga fyosa fikunhobosya Kyala? Linga hayi, ngimba ubaghile ukumanya bulebule ikipanga ikyabwanaloli? Keta isi Baibolo likumanyisya nukuketa muno ubaghile ukulongosolela ku bangi.

Ukwiputa Uku Kyala Ikwitikisya (Ikighaba 2)

Ngimba ukusubila itolo ukuti Kyala liko kwakufwa? Pamo Ikulonda nyingi ukufuma ku babombi bake?