Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Indaghilo Syitu

Indaghilo Syitu

Mukwambililiwa!

Iwebusayiti iyi yikuya pakubatula umwe ukumanyila nyingi isya Kyala, Ibaibolo ni sya Baketi ba Yehova. Belenga, ketelela kangi panga dawunilodi ifindu ifi mufighanile. Tukulonda ukuti abandu batuliwe ni webusayiti yitu loli tukubasuma ukuti mungeghagha ifindu pa webusayiti yitu nukubika pa webusayiti iyingi. Linga mukulonda ukubabulako abangi isi mumanyile pawebusayiti iyi, mubaghile ukukonga Indaghilo Syitu isi silembiwe pasi apa.

 Abene Nayo

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Indaghilo syosa syitu.

Aba bikutendekesya nu kubika ifindu pa webusayiti iyi bo ba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Fyosa ifi fili pa webusayiti iyi, fya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”). Loli linga fikaya fyabo, bikulingania.

 Ifimanyikilo

Adobe, Adobe logo, Acrobat na Acrobat logo fyo fimanyikilo fya kampani ya Adobe Systems Incorporated. Ama iTunes na iPod fyo fimanyikilo fya Apple Inc. Microsoft, Microsoft logo, kangi ningamu isingi isya Microsoft software ni fingi bo Microsoft Office na Microsoft Office 365, fyo fimanyikilo fya kampani ya Microsoft Inc. Amakampani aghangi ghosa ghikumanyiwa nifimanyikilo fyabo.

 Indaghilo Isya Webusayiti Iyi

Indaghilo isi sili pasi apa sikuya pakubatula ukubombela kanunu iwebusayiti iyi. Linga mukubombela iwebusayiti iyi kokuti mukwitikisya indaghilo syosa isya pa webusayiti iyi. Linga mutikukolelana nindaghilo isi pamo simo mwa ndaghilo isi, mungabombelagha iwebusayiti iyi.

Ngimba mubaghile ukubombela bulebule? Ukufwana nindaghilo isi, mubaghile:

  • Ukubelenga amabuku, ukupanga dawunilodi inyimbo na mavidiyo, ukupulinta ifithuzi ifyakujambula pamaboko loli komma ukulisya.

  • Ukubatumila abangi amalinki, amavidiyo, pamo amapologilamu aghakupilikisya.

Mutikulondiwa:

  • Ukubika ifithuzi, amabuku, ifimanyikilo, inyimbo na mavidiyo pa Intaneti (any website, file-sharing site, video-sharing site, or social network).

  • Ukuyabila ifithuzi ifyakujambula pamaboko, amabuku gha pa Intaneti, ifimanyikilo, inyimbo, ifithuzi, amasyu, amavidiyo ukufuma pa webusayiti iyi.

  • Ukwegha, ukukopela, ukuyabila, pamo ukubombela ibizinesi ifithuzi ifyakujambula pamaboko, amabuku gha pa Intaneti, ifimanyikilo, inyimbo, ifithuzi, amasyu, pamo amavidiyo agha ghikwaghiwa pa intaneti apa.

  • Ukuyabila abangi amabuku mwa kubombela injila iyi yipangiwe na bene webusayiti iyi. (Loli mubaghile ukuyabila abangi amapulogilamu aghabulele agha ghikutula ukupanga dawunilodi amafayelo bo EPUB, PDF, MP3 na MP4.)

  • Ukubombela ububibi iwebusayiti iyi pamo ukubombela munjila iyi yitikwitikisiwa.

  • Ukubombela injila isi sibaghile ukonanga iwebusayiti pamo ukupangisya ukuti abandu batamiweghe ukwingila pa webusayiti iyi pamo munjila isi sitikwitikisiwa.

  • Ukubombela ibizinesi iwebusayiti iyi.

 Ikighaba Kya Chipatala

Ikighaba kya chipatala iki kikapangiwa ukuti kitule abandu ukuyagha imikota pamo ukubabumbulusya loli ukubamanyisya itolo. Ikighaba iki kitikunsalila umundu inyinong’ono pankhani yamikota, ukupimisya, amadokotala pamo ifindu ifingi ifi fikuyobiwa mu kighaba iki.

Akabalilo kosa linga mukulonda ukumanya nyingi isya ndamyo iyi muli nayo mulalusyeghe ku badokotala ukuti babatule ukufwana nububine bwinu.

Ifi mukuya pakuketa pawebusayiti iyi pa kighaba kya Chipatala fyabwanaloli kangi fyakusubiliwa. Loli aba Chipatala bo babaghile ukubatula kanunu fiyo. Linga mubaghile ukubombela ubibi ifindu ifi filembiwe pakighaba iki, iwebusayiti iyi yikaya ninongwa.

 Linga Ukudandawula Kulipo

Iwebusayiti iyi na fyosa ifi filipo fya Watchtower. Loli linga mubombile ubibi ifi mweghile pa webusayiti iyi kangi mwaghile indamyo, aba Watchtower fitikubapalamasya mma kangi batikutulapo nafimo.

Aba Watchtower batikufinga pankhani iyakuti iwebusayiti iyi yikaya namavailasi pamo ifindu fimo ifibibi ifi fibaghile ukonanga ifoni pamo ikopyuta yinu. Batikuya pakundipila umundu aliwesa uyu katundu wake onangike pamo ingozi iyi yibaghile ukubombiwa panongwa yakubombela iwebusayiti iyi.

 Ukutoliwa Ukukonga Indaghilo Syitu

Linga mutoliwe ukukonga indaghilo, aba Watchtower bikuya pakubombapo fimo ukufwana nindaghilo. Linga bikuketa ukuti kwakulondiwa, babaghile ukubighalila ukuti muleke ukwingila kangi pa webusayiti iyi. Babaghile ukubombela adilesi ya IP yinu nu kwighala ukuti muleke ukuyagha iwebusayiti iyi. Kangi babaghile ukusuma ikampani iyi yikubatula ukwingila pa intaneti ukuti babighalile pamo ukuti babapinye.

 Linga Indaghilo Sichenjile

Aba Watchtower babaghile ukuchenja indaghilo simo. Linga bachenjile indaghilo, sikwanda ukubomba pakabalilo aka sibikiwe pa webusayiti iyi. Tukubasuma ukuti muketeghe indaghilo isi akabalilo kosa ukuti mumanye isi sichenjile.

 Indaghilo Sya Boma

Indaghilo syosa isi sili pa webusayiti iyi, sikukolelana ni ndaghilo sya State of New York, U.S.A. Linga inongwa yiliyosa yibaghile ukuyapo ukufwana ni ndaghilo isi, kokuti inongwa iyi yikuya pakulongiwa ukufwana ni ndaghilo sya State of New York, U.S.A.

 Ululaghilo Ulusita Mbombo

Linga ikhoti lilongile ukuti ululaghilo lumo mundaghilo isi lukaya nimbombo, indighilo simo sikuya pakukindilila ukubomba imbombo kangi mukulondiwa ukusikonga. Linga aba Watchtower bakampinya umundu uyu akakonga indaghilo isi, sitikusanusya ukuti indaghilo silekile ukubomba mma pamo ukuti bakaya namaka ghakubombapo simo.

 Ukwitikisania

Indaghilo isi ko kufingana pakati pa umwe na ba Watchtower, kangi syo isi mukuya pakukonga linga mukubombela iwebusayiti iyi.