Ilisyu lya Chigiliki ili akabalilo kamo likusanusiwa ukuti “itchalitchi” litikusanusya inyumba iyakwiputilamo loli abandu aba bikwiputamo.

Ikifwanikisyo: Mu kalata iyi untumiwa Pauli abalembile Abakristu ba ku Roma, amponiagha Akwila nu nkasi wake Priska. Kangi alyongelilepo ukuti: “Mukiponie ikipanga [itchalitchi] iki kikubungana mu nyumba yabo.” (Baroma 16:5) Apa Pauli akaponiagha inyumba loli aponiagha abandu. *

Yo nongwa amalo agha twe Baketi ba Yehova tukwiputilapo, tutikughakolela ukuti tchalitchi loli “Inyumba ya Bunyafyale.”

Nongwa Yafiki Ghikukoleliwa Ukuti “Inyumba ya Bunyafyale ya Baketi ba Yehova”?

Filipo ififukwa fingi:

  • Yo ngamu ya nyumba iyi tukwiputilamo.

  • Tukubungana pa malo agha ukuti tumwipute Yehova, Kyala uyu ikuyobiwa mu Baibolo, kangi tuli baketi bake.​—Salimo 83:18,NWT; Yesaya 43:12, NWT.

  • Pa malo agha tukumanyila isya Bunyafyale bwa Kyala, ubu Yesu abamanyisyagha abandu.​—⁠Matai 6:9, 10; 24:14; Luka 4:43.

Mubaghile ukubuka ku Nyumba ya Bunyafyale iya pabupipi ukuti mukakete muno Abaketi ba Yehova bikubombela pakumwiputa Kyala.

^ ipal.3 Amasyu ghakufwana na agha, ghakwaghiwa pa 1 Bakorinti 16:19; Bakolosi 4:15; na Filemoni 2.