GONGWE LA MULINDA

Ilalusyo: Ngimba abandumi baliko?

Ilemba: Sa 103:20

Mpepo: Imagazini iyi yikulingania isi Ibaibolo likuyoba pa nkhani iya bandumi namuno bikututulila pabumi bwitu.

UKUMANYISYA UBWANALOLI

Ilalusyo: Ngimba mukwinong’ona ukuti Ibaibolo likususania ni sayansi?

Ilemba: Yes 40:22

Ubwanaloli: Isi Ibaibolo likuyoba pa nkhani ya sayansi sikuya syabwanaloli.

KAPEPERA KAKUCHEMERA ŴANTHU KU MAUNGANO GHA MPINGO (inv)

Mpepo: Nisile ukuti mbabule isya nkhani ya mu Baibolo iyi tukukolela aliwesa uyu abaghile ukufwanisya ukuti asayepo. Inkhani iyi yikwisa pakuyobiwa pa Nyumba yitu ya Bunyafyale, kangi mutisa kulipila. [Mpepo akapepala, muyobe akabalilo na malo ghakupangila ingomano nu mutu wa nkhani ya mu Baibolo.]

Ilalusyo: Ngimba mubukilemo lumo ku Nyumba ya Bunyafyale? [Linga kwakulondiwa munangisye ividiyo iyakuti Ngimba Findu Fiki Fikubombiwa Panyumba ya Bunyafyale?]

LEMBA INJILA IYI MUKULONDA UKUBOMBELA

Mukonge muno tulembile polemba injila iyi mulonda ubombela pakufumusya.