KETA
Text
Image

Uyoba Nyinginyingi: Munginoghonagha ukuti mulondiwa uyoba fyosa. Yesu abombelagha amalalusyo ukuti abatule abandu ukwinoghonelapo m’malo mwa kwamula itolo. (Mt 17:​24-​27) Amalalusyo ghotula ukuti yope ayobengepo inyinoghono syake. Ghotutula kangi ukuti tumanye isi umwene apilikisye kanunu na isi akapilikisya. (be 253 pala. 3-4) Linga mulalusisye, mulindilileghe tasi ukuti amule. Linga atoliwe ukwamula, mungabopelagha ukwamula. Mubaghile ulalusya mu njila iyingi ukuti muntule. (be 238 pala. 1-2) Muyobeghe kanunu na uyu mumanyila nawe iBaibolo ukuti apilikisyeghe ifundo isi omanyila.​​—⁠be 230 pala. 4.

Uyoba Fyosa Ifi Mufimenye: Mungayobagha ifindu fyosa ifi mufimenye pakabalilo kamokene. (Yo 16:12) Mumanyisyeghe ifundo syene sya pa palagalafu. (be 226 pala. 4-5) Uyoba fyosa ifi mufimenye nalinga finunu, fibaghile ukumusofya umundu. (be 235 pala. 3) Linga apilikisye kanunu ifundo nywamu, basi mubuke pa palagalafu iyingi.

Tumaletumale: Imbombo yitu kukaya kokumalisya mwanakalinga ibuku, loli utula abandu ukuti bapilikisye kanunu ubwanaloli. (Lu 24:32) Mubelengeghe amalemba agha mupeliwe mupalagalafu. Linga mubomba isi, mukwitikisya Amasyu gha Kyala ukuti ghantule umundu. (2Ko 10:4; Hi 4:​12; be 144 pala. 1-3) Mumanyisyeghe munjila imbepe. (be 245 pala. 2-4) Mwinoghoneleghe indamyo syake na ifi osubila, kangi mwitendekesyeghe muno mubaghile ukuntulila. M’mulalusye ukuti: “Ngimba kupilika bulebule ifundo isi kumanyila?” “Ngimba pa fundo iyi, tumanyilapo fiki sya Yehova?” “Ngimba ubombela ifundo isi kubaghile ukutula bulebule?”​​—⁠be 238 pala. 3-5; 259 pala. 1.