Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

Muno Tubaghile Uyobela Pakufumusya

Muno Tubaghile Uyobela Pakufumusya

WUKANI!

Ilalusyo: Abandu bamo bokayikila ukuti Yesu alisile pa kisu, loli bamo bosubila ukuti alisile. Abangi boyoba ukuti tukabaghila umanya ubwanaloli. Umwe mwikwinoghona bulebule?

Mpepo: Magazini iyi yibaghile ubatula umanya ubwanaloli.

UKUMANYISYA UBWANALOLI

Ilalusyo: Fiki fibombiwa linga umundu afwile?

Ilemba: Yo 11:11-14

Ubwanaloli: Linga umundu afwile, ubumi bwake bumalikila papo. Tuleke utila ifi abandu boyoba ukuti fibombiwa linga umundu afwile. Yesu afwanikisye inifwa nu tulo. Mofwana na umu abombile na Lazaro, Yesu akwisa kusyusya abakamu bitu aba bafwile ukuti bahoboke kangi nu bumi pa kisu.—Jobu 14:14.

KAPEPARA KAKUCHEMERA ŴANTHU KU MAUNGANO GHA MPINGO (inv)

Mpepo: Nisile ukuti mbabule sya nkhani ya m’Baibolo iyi tukolela aliwesa uyu abaghile ufwanisya ukuti asayepo. Inkhani iyi yikwisa poyobiwa pa Nyumba yitu ya Bunyafyale, kangi mutisa kulipila. [Mpepo akapepala, muyobe akabalilo na malo ghopangila ingomano sya kubumalilo bwa sabata, nu mutu wa nkhani ya m’Baibolo.]

Ilalusyo: Ngimba ubukilemo ku Nyumba ya Bunyafwale? [Linga polondiwa, munangisye ividiyo yakuti Findu Fiki Fikubombiwa ku Nyumba ya Bunyafyale?]

LEMBA INJILA IYI MULONDA UBOMBELA

Mukonge muno tulembile polemba injila iyi mulonda ubombela pakufumusya.