Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Bokolela abandu ku ngomano

UKUFUMUSYA NU BUMI BWITU BWABUKRISTU–IMBATIKO YA NGOMANO SYITU Okutobala 2016

Muno Tubaghile Uyobela Pakufumusya

Muno tubaghile uyobela pakwambilisya Wukani!, akapepala kakukolela abandu ku ngomano sya kipanga, ubwanaloli bwa m’Baibolo bwa isi sibombiwa linga umundu afwile. Mubombele injila iyi ukuti mulembe injila yinu.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

‘Munsubileghe Yehova ni Ndumbula Yinu Yosa’

Pa Isya Mbupingamu chaputala 3 tumanyila ukuti Yehova akwisa pobasaya bosa aba bakunsubila. Ngimba mubaghile umanya bulebule ukuti mukunsubila Yehova ni ndumbula yinu yosa?

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

‘Ungakongagha Isi Ndumbula Yako Yilonda’

Pa Isya Mbupingamu 7 tumanyila isya ndumyana yumo uyu asyobiwe ni ndumbula yake nutoliwa ubomba ubwighane bwa Yehova. Ngimba tumanyila fiki pa isi undumyana uyu abombile?

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

Amahala Ghokinda Golide

Pa Sya Mbupingamu 16 tumanyila ukuti kununu ukonga amahala gha Kyala ukinda ulonda golide. Nongwa yafiki ukwendala amahala gha Kyala kununu?

UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Muno tungamulila kanunu

Linga tukwamula kanunu tutula abakamu na balumbu kangi nuswe tutuliwa. Ngimba tubaghile ukwamula bulebule kanunu?

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

Muyeghe Balutengano ku Bandu Bosa

Ulutengano ulu luli pakati pa bandu ba Yehova lutikwisa mwangozi. Amasyu gha Kyala ghabaghile ututula linga tupambene inyinoghono na bakamu bitu ukuti tuye palutengano.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

“M’manyisye Umwana Ukwenda mu Njila Inunu”

Nongwa yafiki ukunfunda umwana njila nunu yakummanyisya? Isya Mbupingamu 22 muli ifundo inunu sya kutula abapapi.

UBUMI BWA BUKRISTU

Ngimba Mubombela Kanunu Utumakadi Twa JW.ORG?

Mubombeleghe utumakadi utu paliposa apa ulusako lwaghiwe ukuti mubalongosye abandu ku masyu gha Kyala na ku webusayiti yitu.