Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Ogasiti 2017

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Muyeghe Nutuyilo bo Twa Kyala—Ukwiyisya

Muyeghe Nutuyilo bo Twa Kyala—Ukwiyisya

NONGWA YAFIKI KWAKULONDIWA:

  • Ukwiyisya kukututula ukuti tuye pabumanyani bwamaka na Yehova.—Sa 138:6

  • Ukwiyisya kututula ukuti tuye pabumanyani bwamaka na bangi.—Fil 2:3, 4

  • Ukwibona kukulongolela ku konangika.—Mbu 16:18; Eze 28:17

NGIMBA TUBAGHILE UKUBOMBA BULEBULE:

  • Tusumeghe ubulongosi kangi tububombeleghe.—Sa 141:5; Mbu 19:20

  • Tubabombeleghe abangi.—Mt 20:25-27

  • Tuleke ukwitikisya ukuti ifindu ifi tukubomba kanunu fitupangisye ukwanda ukwibona ukuti tukubakinda abangi.—Ro 12:3

Ngimba njila siliku isi mbaghile ukunangisya ukuti ndi wakwiyisya fiyo?

KETELELA IVIDIYO IYAKUTI MUNGABOMBAGHA IFINDU IFI FIBAGHILE UKONANGA UKUSUBILIWA—UKWITUFYA, KANGI MWAMULE AMALALUSYO AGHA:

  • Ngimba isi tukubomba linga tupeliwe ubulongosi, sikunangisya isyafiki isya kayilo kitu?

  • Ngimba ulwiputo lukututula bulebule ukuti tuyeghe bakwiyisya?

  • Ngimba tukunangisya bulebule ukuti tuli bakwiyisya?