Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Ngimba Mbaghile Kangi Ukubomba Ndili Ubupayiniya Bwakabalilo?

Ngimba Mbaghile Kangi Ukubomba Ndili Ubupayiniya Bwakabalilo?

Ikisetuka kya Ezekieli kya tempile kikunangisya ukuti abandu ba Yehova bikuya pakwiyipa fiyo. Ngimba tubaghile ukutulapo bulebule pa mbombo yakuntufya iyi?—Hi 13:15, 16.

Injila yimo inunu fiyo ko kutulapo ukuya Mpayiniya wakabalilo. Mu kinja ikya bufumusi bwa 2018 muli myesi mingi fiyo iyi yili na masabata 5. Isi sibaghile ukubatula fiyo aba bikubomba imbombo akabalilo kosa ukuti baghiwengemo mubufumusi pachobeluka na pasabata. Ulusako ulungi ulu lulipo lo lwakuti, abafumusi babaghile ukusala ukubomba ubupayiniya bwa ma awala 30- pamo 50 mu myesi ya Malichi na Epulelo kangi na kabalilo aka uwakwendela idela isile pakipanga kyabo.

Ngimba tubaghile ukutulapo bulebule linga ifindu pa bumi bwitu fikabaghila ukutwitikisya ukuti tubombe ubupayiniya bwa kabalilo? Tubaghile ukwiyula ukuti tongelele ukuya baluso nukubatula abandu bingi, kangi tubaghile ukongelelapo amaawala agha tukumalila pa mbombo yakufumusya. Mulimosa muno ifindu fibaghile ukuyila pa bumi bwitu, ulughano lwitu kwa Yehova lutukasye ukuti tumpe Yehova ifinunu fiyo mu kinja kya bufumusi bwa 2018!—Ho 14:2.

Ngimba mbaghile ukukonga bulebule ukwiyipa kwa Sabina Hernández?

MUKETELELE IVIDIYO IYAKUTI NUBUTULI BWA YEHOVA, MBAGHILE UKUBOMBA FILIFYOSA, KANGI MWAMULE AMALALUSYO AGHA:

  • Ngimba fiki fikunkasya Sabina ukuti abombeghe nyingi mu mbombo ya Yehova?

  • Ngimba Sabina ikubakasya bulebule umwe?

  • Mu kinja kya bufumusi bwa 2018, ngimba myesi yiliku iyi mubaghile ukubomba ubupayiniya bwa kabalilo?