Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Novembala 2017

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Mukindilile Ukuya Maso Kangi Bengo Linga Ifindu Fichenjile

Mukindilile Ukuya Maso Kangi Bengo Linga Ifindu Fichenjile

Ifindu fikuchenja utubalilo tosa, fiyofiyo m’masiku aghabumalilo agha. (1Ko 7:31) Kali twighane pamo hayi, linga findu fichenjile fibaghile ukupalamasya ubumi bwitu bwa bukristu nu bumanyani bwitu na Yehova. Ngimba findu fiki fibaghile ukututula ukuti tukindilile ukuya maso kangi bengo linga ifindu fichenjile? Ketelela ividiyo iyakuti Lutilirani Kuŵa Ŵakukhora Mwauzimu, pabumalilo po mwamule amalalusyo agha:

  • Ngimba bulongosi buliku ubu unkamu yumo alimpele tata?

  • Ngimba ifundo iyi yikwaghiwa pa Matai 7:25 yabatulile bulebule pa ndamyo iyi bali nayo mu mbumba yabo?

  • Ngimba imbumba iyi yabombile isyafiki ukuti yitendekesye kangi ifi fyabatulile bulebule?

  • Ngimba findu fiki fyatulile imbumba iyi ukuti yikolelane nu kuchenja kwa kipanga na ku kighaba kyabo ikyakufumusya?

Ukuchenja uku kubombiwe pa bumi bwangu:

Ngimba mbaghile ukubombela bulebule ifundo isi manyile mu vidiyo iyi?