Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YEREMIYA 12-16

AbaIsraeli Bali Mwibwibwe Yehova

AbaIsraeli Bali Mwibwibwe Yehova

Yeremiya apeliwe imbombo ingafu yakuti ayobe m’malo mwa Yehova isya lufundo ulu lukwisa pa Yuda na Yerusalemu.

Yeremiya aghulile ulamba wa mwenda unnunu

13:1, 2

  • Ulamba uyu akakola kanunu mu nsana. Imilagha ubumanyani ubwamaka ubu bubaghile ukuyapo pakati pa Yehova na bandu bake

Yeremiya abukile nulamba yula ku lusoko lwa Yufrate

13:3-5

  • Afisile kulakula mu mbako ya ibwe, po ali nkughomokela ku Yerusalemu

13:6, 7

Yeremiya abukile kangi ku lusoko lwa Yufrate ukuti akeghe lamba

  • Amwaghile ulamba onangike

Yehova alongoswile fyosa ifi fyasanusyagha kwa Yeremiya bo Yeremiya apangile syosa isi abuliwe

13:8-11

  • Ifi Yeremiya abombile pakupilikila Yehova ni ndumbula yosa nalinga fyabonekagha ukuti fikaya nimbombo, fyatulile ukuti amasyu gha Yehova ghabafike abandu pa ndumbula.