Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Malichi 2017

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Muno Tungabombela ni Bulosya Lyakuti Mbanjani Ŵakuchita Khumbo la Yehova Mazuŵa Ghano?

Muno Tungabombela ni Bulosya Lyakuti Mbanjani Ŵakuchita Khumbo la Yehova Mazuŵa Ghano?

IBulosya lyakuti Mbanjani Ŵakuchita Khumbo la Yehova Mazuŵa Ghano? lipangiwe ukuti tumanyileghe nu mundu linga tukali ukwanda pamo pabumalilo pa kumanyila iBaibolo pa ubulendo bulibosa. * Mutu 1 mpaka 4 ghukuntula um’manyili ukuti atumanye kanunu. Mutu 5 mpaka 14 ghukuntula ukuti amanye kanunu imbombo syitu, kangi umutu 15 mpaka 28 ghukuntula m’manyili ukumanya muno igulu litu likwendela. Kununu fiyo ukuti twandeghe nukumanyila nawe mulubatiko, loli tubaghile ukumanyila nawe umutu ghulighosa linga umwene gho ikughulonda. Umutu ghulighosa ghuli ni peji limolyene, po tubaghile ukumanyila nawe amaminiti 5 pamo 10.

  • Mundalusye ilalusyo ili lili pa mutu ughu mukumanyila

  • Mubelengeghe umutu ghosa pampene, pamo ukubelenga ipalagilafu yiliyosa payene

  • Muyobesanieghe isi mubelengile. Mubombeleghe amalalusyo agha ghali pabumalilo pa peji kangi mulongosole ni fithuzithuzi. Mubelengeghe nukuyobesania amalemba apa pakulondiwa. Mutula um’manyili winu ukumanya ukuti utumitu tunanditunandi to tukwamula ilalusyo ili lili pamwanya pamutu

  • Linga pali akabokosi kakuti “Manyani Vinandi” mubelenge pampene kangi munkasye m’manyili winu ukuti akonge isi silembiwe mu kabokosi aka

^ ipal.3 IBulosya ili lili pa intaneti lyo lili ni fundo imbya.