Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

Muno Tubaghile Ukufumukisya

Muno Tubaghile Ukufumukisya

GONGWE LA MULINDA

Ilalusyo: Muno uwe kwinong’onela, ngimba kyabupe kya pamwanya kiliku iki Kyala atupele?

Ilemba: Yoh 3:16

M’pepo: Magazini iyi yikulingania inongwa iyi Kyala alintumile Yesu ukuti asatufwile pakisu namuno uswe tubaghile ukundaghisyila kwa Kyala pa kyabupe iki.

NGIMBA UBUNYAFYALE BWA KYALA MUBUMENYE?

Ilalusyo: [Mulongola ipeji lya bwandilo.] Ngimba ubaghile ukwamula bulebule ilalusyo ili? Ngimba ubunyafyale bwa Kyala kindu kimo iki kili mundumbula yako? Masyu gha itolo? Pamo Boma lya kumwanya?

Ilemba: Da 2:44; Yes 9:6.

M’pepo: Aka tilakiti aka kakulingania ubwanaloli bwa isi Ubunyafyale bwa Kyala bukusanusya kumyinu.

MUKUKOLELIWA PA KUKUMBUKILA INIFWA YA YESU

M’pepo: Tukubakolela abandu ku kindu kyakulondiwa fiyo. [M’pepo akapepala.] pa Epulero 11, abandu mamiliyoni mingi pakisu bikwisa kubungana pakukumbukila inifwa ya Yesu kangi nupilikisya inkhani ya m’Baibolo iyi yikulingania muno inifwa yake yibaghile ukututulila. Akapepala aka kakuyoba akabalilo na malo apa tukwisa kubunganila mu kighaba kitu. Linga musakwisa mukwisa pakwambililiwa.

LEMBA INJILA IYI MUKULONDA UKUBOMBELA

Mukonge muno tulembile polemba injila iyi mulonda ubombela pakufumusya.