Yoswa na Solomoni baketile ukuti Fyosa ifi Yehova afingile fya fwanisiwe. (Yos 23:14; 1Ba 8:56) Isi silembiwe isya baketi babili aba sikututula uswe ukuti tuyenge ulwitiko lwamaka.—2Ko 13:1; Tit 1:2.

Ngimba Yehova afwanisye bulebule isi afingile mumasiku gha Yoswa? Muketelele pampene nimbumba yinu ividiyo ya, ‘Palije Lizgu Nanga Ndimoza Ilo Latondeka.’ Po mwamule amalalusyo agha: (1) Ngimba tubaghile ukukonga bulebule lwitiko lwa Rahabu? (Hi 11:31; Yak 2:24-26) (2) Ngimba isi syalimbonekile Akani, sikunangisya bulebule ukuti ukuleka ukupilikila kubibi? (3) Nalinga abaGibioni bali balwa bwite ba maka, nongwa yafiki balimpepekile Yoswa ukuti baye palutengano na ba Israeli? (4) Ngimba amasyu gha Yehova ghafwanisiwe bulebule pakabalilo aka abanyafyale 5 ba Amori babatetemesyagha abaIsraeli? (Yos 10:5-14) (5) Ngimba Yehova akutulile bulebule uwe panongwa yakubika pabwandilo ubunyafyale nu bugholofu bwake pa bumi bwako?—Mt 6:33.

Linga tukwinong’onela pa isi Yehova abombile, ikubomba, na isi isa pakubomba, ulwitiko lwitu mu isi afingile lukuya lwamaka.—Ro 8:31, 32.

Ngimba muli nu ulwitiko bo ulu Yoswa ali nalo?