Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Julayi 2016

Muno Tubaghile Ukuyobela Pakufumusya

Muno Tubaghile Ukuyobela Pakufumusya

GONGWE LA MULINDA

Ilalusyo: Ngimba mukwitikisya ukuti indamyo isi iBaibolo lyaghene nasyo, bo buketi bwakuti lifumile kwa Kyala?

Ilemba: Yes 40:8

Mpepo: Inkhani isi sili mu Gongwe la Mulinda ili, sikuyoba muno iBaibolo lyaponile kundamyo isi.

GONGWE LA MULINDA (papeji lyabumalilo)

Ilalusyo: Ngulonda umanya inyinoghono syako pilalusyo ili: [Mubelenge tasi ilalusyo pa peji 16.] Bamo bakwinoghona ukuti, Ifipanga fikumanyisya amahala gha bandu. Abangi bakwinoghona ukuti, Kyala obombela Ifipanga ukuti abandu baseghelele kumyake. Ngimba umwe mukwinoghona bulebule?

Ilemba: Yak 1:27. NWT, TB

Mpepo: Umutu ughu ghulingania isi iBaibolo likuyoba pankhani iyi. Sangwisa kangi ukuti tusayobesanie ifundo simo pankhani iyi.

AMASYU AMANUNU AGHAKUFUMA KWA KYALA!

Ilalusyo: Abandu bamo bakwinoghona ukuti, ukubelenga ubusololi bwa m’Baibolo kufwene itolo nukubelenga inyuzipepala. Ngimba busololi buliku ubu mupilikepo pamo mububwenepo ukuti bwafwanisiwe?

Ilemba: 2Ti 3:1-5

Mpepo: Akabuku aka kakulingania nongwa yake ifundo sya pilemba ili, masyu manunu ku bandu aba banganile Kyala. [Muyobesanie mutu 1, ilalusyo 2.]

LEMBA INJILA IYI MUKULONDA UKUBOMBELA

Mukonge muno tulembile polemba injila iyi mulonda ubombela pakufumusya.