Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Julayi 2016

 UBUMI BWABUKRISTU

Ngimba Mungaghela Isi pa Kinja Kimokyene?

Ngimba Mungaghela Isi pa Kinja Kimokyene?

Ukughela fiki? Ubupaniya bwa kabalilo kosa! Musosayiwa na Kyala kangi musakuya balusekelo!—Mbu 10:22.

LINGA MUPANGA UBUPAYINIYA, MUBAGHILE . . .

  • kuya namaluso gha muno mungafumukisya kangi ukuya balusekelo

  • kukasya ubumanyani bwinu na Yehova. Linga mukufumusya isya Yehova kubangi, po mukwisa kumanya kanunu utuyilo twake utununu

  • uketa ulusekelo ulu mukuya nalo nongwa yakuti mubikile isya Bunyafyale bwa Kyala pabwandilo. Mukuya poketa ubununu bwa kuya mundu wakupa ukinda ukwambilila—Mt 6:33; Imb 20:35

  • kuya pa lukomano lwa bapayiniya ulu lutendekesiwa linga uwakwendela idela isile na palukomano lwapadela ulu lubombiwa bo kusyele isiku limolyene ukuti tupange ulukomano lwa masiku mabili. Mubaghile ukwingila kangi isukulu yabapayiniya

  • kuya nulusako lwa kwandisya kangi numanyila iBaibolo nabandu

  • kuya nakabalilo kakufumukisya pampene nabakamu binu kangi nukukasania nabo—Ro 1:11, 12