Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Julayi 2016

 UBUMI BWA BUKRISTU

Imbatiko sya Bapayiniya ba Kabalilo Kosa

Imbatiko sya Bapayiniya ba Kabalilo Kosa

Ubupayiniya bulonda ukuya ni mbatiko yolembiwa kanunu. Linga mukufumusya ama awala 18 pa sabata yumoywene mungafwanisya ukuya mpayiniya—nukuya na masiku ghakubomba ifindu ifingi! Ukuya ni mbatiko iyi kutula fiyo nalinga mwaghene ni ndamyo ngati ububine ni fula. Imbatiko iyi yili pasi apa yibaghile ukubatula aba bobomba imbombo amasiku manandi, amasiku ghosa na aba bobinabina. Mubaghile usintha fimo ukuti yumo m’nyumba yinu ande ubupayiniya mu Seputembala. Muyobesanie naba m’nyumba yinu pakumanyila kwa pambumba.

NGUBOMBA AMASIKU MANANDI

Pa Mande

IMBOMBO

Pa Chibili

IMBOMBO

Pa Chitatu

IMBOMBO

Pa Chinayi

ama awala 6

Pa Chihano

ama awala 6

Pa Chobeluka

ama awala 4

Pa Sabata

ama awala 2

NGUBOMBA AMASIKU GHOSA

Pa Mande

ama awala 2

Pa Chibili

ama awala 2

Pa Chitatu

INGOMANO SYA NKATI MWA SABATA

Pa Chinayi

ama awala 2

Pa Chihano

ama awala 2

Pa Chobeluka

ama awala 6

Pa Sabata

ama awala 4

NGUBINABINA

Pa Mande

IFINGI

Pa Chibili

ama awala 3

Pa Chitatu

ama awala 3

Pa Chinayi

ama awala 3

Pa Chihano

ama awala 3

Pa Chobeluka

ama awala 3

Pa Sabata

ama awala 3