●○○ UBULENDO BWAKWANDA

Ilalusyo: Panongwa yakuti amasiku agha abandu bamenye ifindu fingi fiyo ukukinda kunyuma, ngimba ifi fipangisye ukuti Ibaibolo limale imbombo?

Ilemba: 2Ti 3:16

Ilalusyo ilyakuti musayobesanie: Ngimba mu Baibolo muli masyu ghaliku?

○●○ UBULENDO BWAKUGHOMOKELAKO

Ilalusyo: Ngimba mu Baibolo muli masyu ghaliku?

Ilemba: Mt 6:10

Ilalusyo ilyakuti musayobesanie: Ngimba Ubunyafyale bwa Kyala bukwisa pakubomba isyafiki?

○○● UBULENDO BWAKUGHOMOKELAKO ULWABUBILI

Ilalusyo: Ngimba Ubunyafyale bwa Kyala bukwisa pakubomba isyafiki?

Ilemba: Da 2:44

Ilalusyo ilyakuti musayobesanie: Ngimba isi sikuya pakufwanisiwa bulebule ku kisu?