GONGWE LA MULINDA

Ilalusyo: Abandu bamo bakwinong’ona ukuti iBaibolo limalike imbombo, bamo boyoba ukuti lyolondiwa fiyo. Umwe mukwinong’ona bulebule?

Ilemba: 2Ti 3:16, 17

Mpepo: Magazini iyi yuyoba ifundo isyakulondiwa fiyo isi sili m’Baibolo, isi sibaghile ukubatula ukuti muhobokeghe linga mukubelenga iBaibolo.

UKUMANYISYA UBWANALOLI

Ilalusyo: Ngimba ubumalilo bwa kisu buli pipi?

Ilemba: Mt 24:3, 7, 14

Ubwanaloli: Ubusololi bwa m’Baibolo bunangisya ukuti tuli m’masiku ghabumalilo. Iyi nkhani nunu kumyitu—syusanusya ukuti kasyele akabalilo kanandi itolo ukuti ifindu fyosa fiye kanunu.

MUMANYE UBWANALOLI

Ilalusyo: Ngimba Kyala ikutwinong’onela?

Ilemba: 1Pe 5:6, 7

Mpepo: Akatilakiti aka kali na malemba aghangi agha ghikwamula ilalusyo ili namalalusyo aghangi 5.

LEMBA INJILA IYI MULONDA UBOMBELA

Mukonge muno tulembile polemba injila iyi mulonda ubombela pakufumusya.