Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 34-37

Hezekiya Asayiwe Nongwa ya Lusubilo Lwake

Hezekiya Asayiwe Nongwa ya Lusubilo Lwake

Umwalafyale Senakeribu wa ku Asiria atumile Rabushake ku Yelusalemu ukuti akababule ukuti bitikisye itolo ukuti batoliwe kisita kulwa nabo ubwite. Aba Asiria babombile injila nyingi ukubatilisya abayuda ukuti batoliwe kumyabo kisita ubwite.

  • Ukwipaghula. Aba Egiputi bakabaghila ukutula.—Yes 36:6

  • Ukayikila. Yehova atikuya pokutula nongwa yakuti akalele nanuwe.—Yes 36:7, 10

  • Utetemesya. Uwe ukabaghila ukwima pamaso pa basilikali bamaka ba Asiria.—Yes 36:8, 9

  • Ubaghela. Mutoliwe itolo ku ba Asiria ukuti fibendele kanunu.—Yes 36:16, 17

Hezekiya anangisye ukuti ali nu lusubilo lwa maka kwa Yehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Umwene apangile fyosa ifi fyalondiwagha ukwitendekesya ukulwa ubwite naba Asiria

  • Iputagha kwa Yehova ukuti antule kangi abakasyagha abandu bake ukuti bope biputeghe

  • Yehova apilike ulwiputo lwa Hezekiya kangi atumile uwandumi wake yumoywene uyu aghoghile abasilikali 185,000 ba Asiria kilo kimokyene