Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 63-66-NWT

Kumwanya Ukupya ni Kisu Kyapasi Ikipya Kisa Kutwala Ulusekelo Ulukulumba

Kumwanya Ukupya ni Kisu Kyapasi Ikipya Kisa Kutwala Ulusekelo Ulukulumba

Isi Kyala afingile pa Yesaya chaputala 65 isyakuti ikisu kikwisa kuya paladaiso syabwanaloli kangi linga Yehova ayobile sikufwana ngati sifwanisiwe kale.

Yehova ikupela kumwanya ukupya ni kisu kya pasi ikipya, isi syaliko iyolo abandu bisa kwibwa syosa itolo

65:17

Ngimba kumwanya ukupya findu fiki?

  • Iboma ipya ili lisa kutwala ubugholofu pakisu apa

  • Lyalyandile ukulaghila mu 1914 apa Yesu alimikiwe ukuya Mwalafyale wa Bunyafyale bwa Kyala

Ngimba ikisu ikipya findu fiki?

  • Bo bandu aba bafumile mfisu fyosa, na mfikolo na munjobelo syosa aba bikwilambika ku boma ipya ilya kumwanya

Ngimba abandu bisa kwibwagha bulebule syosa isi syaliko iyolo?

  • Ifindu ifi fikupangisya ikitima fitisa kuyako

  • Abandu abasubiliwa bisa kuhobokagha fiyo kangi akabalilo kosa bisa kukumbukagha ifindu ifinunu