Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Febuluwale 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 58-62

‘Ukufumusya Ikyinja Kya Yehova Ikya Kubapoka Abandu Bake’

‘Ukufumusya Ikyinja Kya Yehova Ikya Kubapoka Abandu Bake’

‘Ikyinja Kya kupokela abandu ba Yehova’ kikaya kyinja kimokyene

61:1, 2-NWT

  • Aka ko kabalilo aka Yehova ikubapa ulusako abandu abatengamoyo ukuti bapilikisye amasyu ghake agha ghikufumusiwa

  • Kunyuma, ikyinja kya kubapoka abandu kyalyandile apa Yesu andagha imbombo yakufumusya mu 29 C.E. kangi ikyinja iki  kyamalike mu “isiku lya lubukisyo(pamo ukuti ukubwesyela)” apa Yehova apalaghenie Yerusalemu mu 70 C.E.

  • M’masiku agha, ikyinja kya kupoka abandu kyalyandile mu 1914 apa Yesu alimikiwe ukuya mwalafyale kumwanya kangi kikuya pa kukindilila mpaka pa butolwe ubukulumba

Yehova ikubasaya abandu bake ni ‘mipiki iyabugholofu’

61:3, 4

  • Utubalilo twingi imipiki imitali yikukulila pampene m’matengele kangi yikutulana ukuti yingawagha numbelo

  • Imisisi iminywamu yikulukana, ifi fikutula ukuti imipiki iyi yingawagha numbelo

  • Imipiki imitali yikutula ikipepo ku mipiki iminandi kangi amani ghake ghikutula ukuti ikisu kiye ni vundila

Pa kisu kyosa Ifipanga ifya Baketi ba Yehova fikutuliwa nu kufighililiwa ni ‘mipiki iminywamu iyabugholofu,’ aba bo bakristu abasaliwa.