Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Disembala 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | ZEFANIYA 1-HAGAI 2

Mundondeghe Yehova bo Isiku Lyake Ilya Bukalale Likali Ukwisa

Mundondeghe Yehova bo Isiku Lyake Ilya Bukalale Likali Ukwisa

Zef 2:​2, 3

Ukuti Yehova asatufise mwisiku lyake ilya bukalale, tukulondiwa ukukindilila ukumbombela mwakusubiliwa. Tukulondiwa kangi ukupilikila ubulongosi ubu Zefaniya abapele Abaisraeli.

  • Ukundonda Yehova: Kukusanusya ukukindilila ukuya nawe pabumanyani nukukolelana ni gulu lyake

  • Ukubulonda ubugholofu: Kukusanusya ukwimika ifundo syake isya bugholofu

  • Ukubulonda ubutengamoyo: Kukusanusya ukwilambika kwa Yehova nukupilikila ubulongosi bwake

Ngimba une mbaghile ukubomba isyafiki ukuti ngindilile ukundonda Yehova, ubugholofu nubutengamoyo?