Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Disembala 2016

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Ubafika Abandu Pandumbula ni Buku Lya “Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

Ubafika Abandu Pandumbula ni Buku Lya “Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

NONGWA YAFIKI UBOMBA ISI KUNUNU: Abandu bolondiwa umanyila ifundo sya Yehova nusikonga ukuti bamwiputeghe mu njila iyi umwene akwitikisya. (Yes 2:3, 4) Ibuku lya “Mujisungilire” ili, lyo buku lyabubili ili tumanyila na mundu. Litula umanyili ukuti amanye muno abaghile ukongela ifundo sya Kyala pa bumi bwitu. (Heb 5:14) Linga tumanyila na bandu tulondiwa ukuti tubafikeghe pa ndumbula ukuti bamanye nusintha ubumi bwabo.—Rom 6:17.

MUNO TUNGABOMBELA:

  • Mwitendekesye kanunu, mumanyeghe isi umanyili winu olondiwa. Mulalusyeghe amalalusyo agha ghabaghile ubatula umwe ukuti mumanye inyinoghono syake pa nkhani iyi mumanyila.—Mbupi 20:5; be-TB 259

  • Mumanyileghe ifundo syosa isi sili m’mabokosi mu buku ili ukuti umanyili winu amanye ubununu bwakukonga ifundo sya m’Baibolo.

  • Muntule umanyili ukwinoghonelapo fiyo pa nkhani isi silonda ukuti umundu asale mwene isyakuti abombe, mungansalilagha isyakuti abombe.—Gal 6:5

  • Mumanyeghe apa linga umanyili olondiwa ubutuli ukuti akonge ifundo yimo ya m’Baibolo. Muntuleghe mwalughano ukuti achenje ubumi bwake mofwana nu lughano lwake kwa Yehova.—Mbupi 27:11; Yoh 14:31