Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Disembala 2016

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 1-5

‘Tubukeghe ku Kyamba Kya Yehova’

‘Tubukeghe ku Kyamba Kya Yehova’

2:2, 3

‘M’masiku agha bumalilo’

Akabalilo aka tulimo

‘Ikyamba iki kiyengiwepo inyumba ya Yehova’

Yehova aghomokisyepo ukwiputa kwa bwanaloli

‘Abandu ba fikolo fyosa bisakukulukilagha kuko’

Bosa aba bakwiputa m’mbwanaloli bokolelana

‘Oko tubukeghe ku kyamba kya Yehova’

Aba bakwiputa m’mbwanaloli bokolela abangi ukuti baye pampene

‘Umwene yo isakutumanyisyagha uswe injila syake, ukuti mo twendeghe’

Ukwendela m’masyu ghake, Yehova otumanyisya kangi otutula ukuti twendeghe mu njila syake

2:4

“Ifikolo fya bandu fitisakwandisyamo kangi ukulwa ubwite”

Yesaya ayobile ukuti bisakupondagha ifilwelo fya bwite ukuya fyakulimila, isi sinangisya ukuti abandu ba Yehova basoya balutengano. Ngimba ifilwelo ifi fyali findu fiki nkabalilo ka Yesaya?

‘Inyubo ukuya makumbulu’

Ikumbulu ili liyobiwa yali pulawo yolimila. Amapulawo ghamo ghali gha fyela.—1Sa 13:20

‘Ingwegho syabo bisakusipelagha ukuya chopatila imipiki’

Ichopatila imipiki chabonekagha ngati chisengelo, chayagha nichikolelo. Babombelagha pakabalilo kakutondola amafilu.—Yes 18:5, NWT