Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Bomanyila iBaibolo ku Chile

UKUFUMUSYA NU BUMI BWITU BWABUKRISTU–IMBATIKO YA NGOMANO SYITU Disembala 2016

Muno Tubaghile Uyobela Pakufumusya

Muno tungabombela pakwambilisya Wukani! Numanyisya abandu ubwanaloli bwa isi sitwala indamyo. Mubombele injila iyi ukuti mulembe injila yinu.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

‘Tubukeghe ku Kyamba Kya Yehova’

Yesaya ayobile ukuti bisakupondagha ifilwelo fya bwite ukuya fyakulimila, isi sinangisya ukuti abandu ba Yehova basoya balutengano. (Yesaya 2:4)

UBUMIBWITU BWABUKRISTU

Ubafika Abandu Pandumbula ni Buku Lya “Mujisungilire mu Chitemwa cha Chiuta”

Ibuku lya “Mujisungilire” lyutula umanyili ukuti muno abaghile ukongela ifundo sya m’Baibolo pa bumi bwake.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

Yesu Afwanisye Ubusololi

Unsololi Yesaya ayobile nganila ukuti Mesiya asofumusya mu Galilai. Yesu afwanisye ubusololi ubu pa kabalilo aka umwene alyendile nkaya kosa ka Galilai ufumusya nubamanyisya abandu amasyu amanunu.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

“Undume Une! Oko Mbuke une!”

Ngimba tubaghile ukonga bulebule ukwiyipa kwa Yesaya? Mumanyilepo kwa aba basamile uku kwalondiwagha abafumusi bingi.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

Ikisu Kisa Kwisula Nukum’manya Yehova

Ngimba ubusololi bwa Yesaya bwa Paladaiso bwafwanisiwe bulebule kunyuma, bufwanisiwa bulebule lino kangi busofwanisiwa bulebule nkyeni?

UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Ifi Yehova Otumanyisya Fitutula Umasya Usalana

Abandu aba pabwandilo bali pa bulughu, lino bakamu—bakamu nongwa ya fimanyilo ifi Yehova otumanyisya ukuti tungasalana.

IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA

Aba Bobombela Ububibi Amaka Ghabo Bopokiwa Amaka Ghabo Ghabulaghili

Ngimba Shebuna ngali abombile bulebule kanunu namaka agha ali nagho? Nongwa yafiki Yehova abikilepo Eliyakimu?