Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Epulelo 2017

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Inyimbo Isya Bunyafyale Sikutukasya

Inyimbo Isya Bunyafyale Sikutukasya

Pauli nu Sila balintufifye Kyala mwakumwimbila inyimbo bo bali mu jele. (Imb 16:25) Abakristu abinitu bope bimbagha inyimbo isya Bunyafyale apa bali ku misasa yakunyozela abandu ku Germany na ku Siberia. Ififwanikisyo ifi fikututula ukumanya ukuti ukwimba inyimbo kukutukasya linga twaghene ni ngelo.

Mwalululu, ibuku lya nyimbo lya mutu wakuti ‘Yimbirani Yehova Mwakukondwa’ likuya pakwanda ukwaghiwa mu njobelo isingi. Linga twambilile ibuku ili, twise tumanyileghe inyimbo isi pakabalilo ka kumanyila kwa pambumba kangi nukughelaghela ukusisunga pandumbula. (Ef 5:19) Mbepo mwikemo isakututula ukuti tusikumbukeghe inyimbo isi pakabalilo aka twaghene ni ngelo. Inyimbo isya bunyafyale sikututula ukuti tubikeghe inyinong’ono syitu pa lusubilo lwitu. Sibaghile ukutukasya linga twaghene ni ngelo. Linga tukwipilika kanunu, tubaghile ukwimba namaka kangi mwalusekelo panongwa yakuti tukwipilika kanunu mundumbula. (1Sya 15:16; Sa 33:1-3) Polelo tukulondiwa fiyo ukuti twimbeghe inyimbo isya bunyafyale akabalilo kosa!

KETELELA IVIDIYO YAKUTI SUMU IYO YIKAŴAKHOZGA CHOMENE. PABUMALILO MWAMULE AMALALUSYO AGHA:

  • Ngimba findu fiki fyalimpangisye unkamu Frost ukuti alembe ulwimbo?

  • Ngimba ulwimbo lwabakasisye bulebule abakamu ku musasa wa kunyozelako abandu?

  • Po pakabalilo kaliku apa umwe inyimbo isya Bunyafyale sikubakasya?

  • Ngimba nyimbo siliku isya Bunyafyale isi mukulonda ukusisunga pandumbula?