Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Mubaghile Ukuya Nulusekelo M’nyumba Yinu

 KIGHABA 1

Munsubileghe Kyala Ukuti Muye Nulusekelo Mbweghi

Munsubileghe Kyala Ukuti Muye Nulusekelo Mbweghi

‘Uyu apelile abandu pabwandilo apelile unyambala nunkikulu.’—Matai 19:4

Yehova * alyandisye ubweghi bwakwanda. IBaibolo likuyoba ukuti Kyala apelile unkikulu kangi alimtwele ku mundu. Adamu ahobwike fiyo atile: ‘Uyu lyo ifupa lya mafupa ghangu kangi mbili wa mbili wangu.’ (Ubwandilo 2:22, 23) Yehova akali olonda ukuti abeghi bosa bayeghe balusekelo.

Linga umundu eghile pamo eghiwe akwinoghona ukuti ifindu fyosa fikwisa kwenda kanunu, loli ubwanaloli bwakuti unyambala nu nkikulu aba beghene bakwisa kwaghana nindamyo. (1 Bakorinti 7:28) Mukabuku aka mukuya pakusyagha ifundo sya m’Baibolo isi linga mubombela mubaghile ukuya balusekelo m’nyumba yinu.—Salimo 19:8-11.

 1 FWANISYA IMBOMBO IYI YEHOVA ABAPELE

ISI IBAIBOLO LIKUYOBA: Undume yo untu wa m’nyumba.—Baefesi 5:23.

Linga uli nyambala, Yehova olonda ukuti mumpweleleghe unkasi winu. (1 Peteri 3:7) Kyala apelile unkikulu ukuti aye ntuli winu kangi olonda ukuti mungindikeghe nukungana. (Ubwandilo 2:18) Unganeghe fiyo unkasi wako. Ifi olonda umwinoghoneleghe.—Baefesi 5:25-29.

Linga uli nkikulu, Yehova olonda ukuti ungindikeghe fiyo undume wako nukuntula ukuti afwanisye imbombo yake. (1 Bakorinti 11:3; Baefesi 5:33) Mukolelaneghe na isi undume winu ayobile. (Bakolosi 3:18) Linga mukubomba isi, mukuya banunu ku ndume winu na kwa Yehova.—1 Peteri 3:1-6.

ISI MUBAGHILE UKUBOMBA:

  • Lalusya undume wako pamo unkasi wako ukuti ayobe isi ubaghile ubomba ukuti ahobokeghe nanuwe. Upilikisyeghe fiyo linga oyoba kangi bomba syosa isi mubaghile ufwanisya ukuti musinthe.

  • Mumanye ukuti fikwegha akabalilo ukuti aliwesa amanye muno abaghile ukubombela ukuti anhobosye unnine

2 MWINOGHONELANEGHE

ISI IBAIBOLO LIKUYOBA: Umundu aliwesa amwinoghoneleghe unnine isi olonda. (Bafilipi 2:3, 4) Mubombelaneghe ifinunu nukumbuka ukuti Yehova olonda ababombi bake bayeghe “bololo kubandu bosa.” (2 Timoti 2:24) ‘Ukuyoba kwambula kwinoghona kufwene nukulasa bo lu lubo. Loli ululimi lwa mundu wamahala lukuposya.’ Musale amasyu amanunu agha mubaghile ukuyoba. (Isya Mbupingamu 12:18) Mbepo wa Yehova akwisa kubatula ukuti muyobeghe mwipyana nulughano.—Bagalatiya 5:22, 23; Bakolosi 4:6.

ISI MUBAGHILE UKUBOMBA:

  • Linga mukulonda ukuyobesania inkhani yimo iyi yikulondiwa fiyo, mwiputeghe tasi

  • Mwinoghonelepo isi mulonda ukuyoba na muno mubaghile ukuyobela

 3 MWINOGHONELE PAMPENE

ISI IBAIBOLO LIKUYOBA: Linga mweghene mukuya ‘mbili ghumowene.’ (Matai 19:5) Loli muli bandu babili aba babaghile uleghana inyinoghono. Mulondiwa ukumanyila ukuti mwinoghonele pampene. (Bafilipi 2:2) Ukolelana kulondiwa linga mubomba ifindu. IBaibolo likuti, ‘Ungabombagha isi kwinoghona bo ukapilika tasi ubulongosi bwa bangi.’ (Isya Mbupingamu 20:18) Konga indaghilo sya m’Baibolo linga mukuyobesania ifyakuti mubombe.—Isya Mbupingamu 8:32, 33.

ISI MUBAGHILE UKUBOMBA:

  • Yoba nunkasi wako pamo undume wako inyinoghono isi muli nasyo kangi namuno mukwipilikila

  • Kuta kanunu ubomba ifindu pawimwene

^ ipal.4 Munjobelo syakwanda, iBaibolo liyoba ingamu ya Kyala ukuti Yehova.