Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Bo Baliku Aba Bobomba Ubwighane Bwa Yehova Amasiku Agha?

 MUTU 28

Ngimba Findu Fiki Fikwaghiwa pa Webusayiti Yitu?

Ngimba Findu Fiki Fikwaghiwa pa Webusayiti Yitu?

France

Poland

Russia

Yesu Kristu ayobile ku bafundiwa bake atile: ‘Bo lwakeghe bunobuno ulumuli lwinu nkyeni mbandu, ukuti basiboneghe imbombo syinu inunu, po bende nukuntufya uWisemwe uyu ali kumwanya.’ (Matai 5:16) Yo nongwa amasiku agha tubombela itekinoloje ukuti yitutule. Webusaiti yitu ya jw.org, yili ni nkhani nyingi isi siyoba isya lwitiko ulu tuli nalo namuno tubombela ifindu. Ngimba fyo filiku ifi fikwaghiwapo?

Pali amansala gha malalusyo ghakukindanakindana. Mubaghile ughagha amansala gha malalusyo ghakulondiwa fiyo agha abandu abangi balalusisyepo. Amalalusyo ghamo agha ghamuliwe gho agha, Ngimba Indamyo Sikwisa Kumalika? na Ngimba Abafwe Bakwisa Kusyuka? Ghakwaghiwa pa intaneti mu njobelo syakukinda 600. Mubaghile kangi ulyagha iBaibolo ili lipangiwe na Baketi ba Yehova mu njobelo syakukinda 130. Amabuku aghangi agha ghoyoba isya Baibolo ghalipo. Ghamo gha mabuku agha ghalipo, Amasyu Amanunu Aghakufuma Kwa Kyala na magazini gha nkhani sya m’Baibolo. Mubaghile upilikisya, ubelenga nupanga dawunilodi, MP3, PDF, na EPUB. Mubaghile kangi upanga pulinti ukuti mubapeko abandu abangi aba bolonda mu njobelo yabo. Amavidiyo ghamo ghajambuliwe mu njobelo syakukindakindana sya maboko, mubaghile uketelela amavidiyo ghake. Mubaghile kangi upanga dawunilodi amadilama gha kubelengiwa kwa Baibolo, amadilama gha m’Baibolo, pampene ni nyimbo syakuti mupilikisyeghe pakabalilo aka kanunu kumyinu.

Ubwanaloli bwa muno Abaketi ba Yehova bayilile. Pa webusayiti yitu pakwaghiwa inkhani sya Baketi ba Yehova syakukindanakindana na mavidiyo gha muno imbombo yitu yikwendela pa kisu kyosa. Pakwaghiwa kangi inkhani sya muno tutulanilana pakabalilo ka ndamyo. Mubaghile uketa amadeti gha ngomano syitu isi sikali ubombiwa na manambala gha foni gha ku maofesi ghitu.

nUkonga injila isi kupangisya ukuti ulumuli lwa bwanaloli bwa m’Baibolo lumulikeghe kulikosa pa kisu. Amalo ghamo aghakubutali kuno kutalala fiyo ngati ku Antarctica, kope bopilika ubwanaloli. Uswe tukwiputa ukuti ‘Ilisyu lya Kyala lipilikiweghe kosakosa mwanakalinga.’—2 Batesalonike 3:1.

  • Ngimba iWebusayiti ya jw.org yitula bulebule abandu umanyila ubwanaloli bwa m’Baibolo?

  • Ngimba findu fiki ifi mulonda ukuti mukete pa webusayiti yitu?