Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 MUTU 25

Nongwa Yafiki Tuyenga iNyumba sya Bunyafyale, Kangi Tuyenga Bulebule?

Nongwa Yafiki Tuyenga iNyumba sya Bunyafyale, Kangi Tuyenga Bulebule?

Bolivia

Nigeria, inyumba ingulu nimbya

Tahiti

Mwakufwana ningamu yake, iNyumba ya Bunyafyale gho malo ghakumanyililako iBaibolo, kangi malo agha tumanyila sya Bunyafyale bwa Kyala—Ifi fyo Yesu amanyisyagha.—Luka 8:1.

Kokuno abandu bakwiputa Kyala mbwanaloli. Ku Nyumba ya Bunyafyale ko kuno tumanyila muno tungafumukisya. (Matai 24:14) INyumba sya Bunyafyale sileghana muno sibonekela nu bunywamu bwake. Loli syosa siyengiwa ukuti singindike Kyala. Utubalilo tumo ifipanga fibili pamo ukinda fibombela ingomano mu Nyumba ya Bunyafyale yimoyene. Mu finja ifi fikindile, tuyengile iNyumba sya Bunyafyale nyingi fiyo (pa kisu kyosa kokuti twayengagha inyumba 5 pisiku). Tubombile isi, ukuti tufwanisye ubwingi bwa Baketi ba Yehova. Ngimba tufwanisya bulebule ubomba fyosa ifi?—Matai 19:26.

Siyengiwa ni fyabupe ifi abandu botula pakisu kyosa. Ifyabupe ifi fikutumiwa ku ofesi ya beteli ukuti fikatule kosa kuno kulondiwa uyengiwa nutendekesiwa kwa Nyumba sya Bunyafyale.

Siyengiwa na bakristu abinitu abakukindanakindana aba bakwipeleka. Mfisu fingi, Amagulu gha Bakuyenga iNyumba sya Bunyafyale ghopangiwa. Aba boyenga iNyumba sya Bunyafyale, bobuka poyenga kubungi linga bamalile. Botula pobayengela abakamu babo iNyumba sya Bunyafyale ku malo ghakukindanakindana. Mfisu fingi, abanyambala bosaliwa ukuti batule poketesya imbombo ya kutendekesya nukuyenga iNyumba sya Bunyafyale mu fiyaba ifi bapeliwe. Nalinga ukuti abakuyenga botula na maluso ghabo, loli abakamu bitu pakipanga bope botula fiyo. Nubutuli bwa Yehova pampene nu kwiyula kwitu fitutula ukuti tufwaniseghe fyosa ifi.—Masalimo 127:1; Bakolosi 3:23.

  • Nongwa yafiki amalo ghitu aghakwiputila tughakolela ukuti Nyumba ya Bunyafyale?

  • Ngimba tufwanisya bulebule uyenga iNyumba sya Bunyafyale pakisu kyosa?