Cambodia

Ukraine

Linga mumanyila iBaibolo na Baketi ba Yehova, mukwitendekesya bo mukali ukwanda umanyila. Fifwene itolo na pangomano syitu, mulondiwa ukwitendekesya tasi bo mukali ubuka ku ngomano syitu. Ukuti mufwanisye ukwitendekesya mulondiwa ukuya nimbatiko.

Musale amalo na kabalilo akanunu akakwitendekesyela. Kabalilo kaliku aka kanunu ukuti mwitendekesyeghe? Nulubunju, pamo pakilo bo abana binu balambalele? Muye nimbatiko ya kubelengela. Pakabalilo aka musalile, mungatoliwagha ubelenga. Musale amalo gha yiii. Linga muli ni rediyo, ifoni, pamo TV muzimisye pakabalilo aka mubelenga. Pobelenga mwandeghe tasi nulwiputo ukuti musosye inyinoghono isi sibaghile upangisya ukuti mutoliwe upilikisya kanunu ifi mubelenga.—Bafilipi 4:6, 7.

Mulembeghe imizele m’mansala ukuti mukamulepo. Mwandeghe ubelenga umutu wa nkhani, nuketa muno utumitu utunandi tukolelanilana nu mutu wa nkhani yosa. Uketa ifithuzithuzi pampene na malalusyo agha ghakuya pabumalilo kubatula ukuya ni chithuzi cha nkhani yosa. Linga mumalile fyosa ifi, mwande ubelenga ipalagalafu nukwamula amalalusyo agha ghalipo. Belenga amalemba agha ghali mu palagalafu nuketa ukukolelana uku kulipo ni nkhani iyi mubelenga. (Imbombo Sya Batumiwa 17:11) Linga mumwaghile ansala, mulembe unzele pasi pake ukuti mukakumbuke ukwamulapo. Pakabalilo ka ngomano muli babuke ukwimika ikiboko nukwamulapo ifi mwitendekisye, kisita ubelenga pa buku.

Linga mukindilila ukwitendekesya inkhani isi tumanyila sabata aliwesa po mwisa kongelangapo ubumanyi bwa masyu gha Kyala ‘nkyuma kyinu.’—Matai 13:51, 52.

  • Ngimba njila yiliku iyi umwe mukuya pokonga ukuti mwitendekesyeghe?

  • Ngimba mubaghile ukwitendekesya bulebule ukuti mukamulepo pa ngomano sya kipanga?