Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 MUTU 21

Ngimba Beteli Malo Maki?

Ngimba Beteli Malo Maki?

Dipatimenti ya fyakujambula ku U.S.A.

Germany

Kenya

Colombia

Ingamu yakuti Beteli ya njobelo ya Chihiburi, yikung’anamula ukuti “Nyumba ya Kyala.” (Ubwandilo 28:17, 19) Yo nongwa Abaketi ba Yehova bobombela ingamu iyi pa nyumba isi bobombela imbombo kulikosa kuno baliko. Ufuma ku nyumba syabo isi, kokuno imbombo yakufumusya yilongosiwa. Akabughatila Kakulongosya kali ku Beteli Inywamu ku New York ikisu kya United States. Akabughatila aka koketesya muno imbombo yikwendela ku maofesi ghitu pa kisu kyosa. Bosa aba bobomba pa Beteli bomanyiwa ukuti mbumba ya Beteli. Abambumba ya Beteli bohoboka ubomba imbombo, ukulya kangi numanyila iBaibolo pampene.—Masalimo 133:1.

Malo agha abandu bakwipeleka ukuti bambombele Kyala. Pa Beteli yiliyosa balipo abanyambala nabakikulu aba bobomba ubwighane bwa Kyala akabalilo kosa kangi bokolelana. (Matai 6:33) Bosa bopeliwa amalo ghakughona, bobapa indalama ukuti sibatule pa bumi bwabo. Aliwesa opeliwa imbombo, bamo bobomba mu ofesi, bamo bopiya ifyakulya, bamo botendekesya amalo ghakulyela. Abangi bobomba imbombo yakupanga amabuku, bamo ukutchapa imyenda, bamo boyenga nukutendekesya amalo agha ghonangike.

Malo agha kubombiwa imbombo yakutula pakufumusya. Imbombo iyi yibombiwa pa Beteli yiliyosa yakuti ubwanaloli bwa m’Baibolo bumanyiwe ku bandu bingi. Akabuku aka ko kamo aka kapangiwe pa Beteli. Akabughatila Kakulongosya ko aka kalitikisye ukuti akabuku aka kalembiwe. Akabuku aka katumisiwe pa intaneti ku aba bosanusya amabuku mu fisu fyosa. Kapangiwe m’maBeteli ghakukindanakindana nutumiwa ku fipanga fyakukinda 115,000. Pobombo imbombo yosa iyi, abambumba ya Beteli bosa botula ukuti imbombo yakufumusya yendeghe kanunu.—Marko 13:10.

  • Yoywani akwitikisiwa ubomba pa Beteli? Ngimba botuliwa bulebule?

  • Ngimba pa Beteli pobombiwa mbombonki?