Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Bo Baliku Aba Bobomba Ubwighane Bwa Yehova Amasiku Agha?

 MUTU 27

Ngimba Ilayibulale Ya Panyumba Ya Bunyafyale Yitutula Bulebule?

Ngimba Ilayibulale Ya Panyumba Ya Bunyafyale Yitutula Bulebule?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Ngimba mulonda ukongelelapo ubumanyi bwinu bwa Baibolo? Ngimba mulonda umanya ifya lemba, umundu, amalo, pamo ikindu kimo iki kiyobiwe m’Baibolo? Ngimba mwinowinepo isya masyu gha Kyala muno ghabaghile ubatulila pamwibene? Linga mo siyilile, buka ku layibulale ya paNyumba ya Bunyafyale.

Yikuya nifindu fingi fyakufufuzila. Lumo mukaya na mabuku ghosa gha Baketi ba Yehova agha ghakulingania isya Baibolo munjobelo yinu. Loli ilayibulale iyi yikwaghiwa pa Nyumba ya Bunyafyale, yili na mabuku ghitu agha ghosoka umwesi ghulighosa. Yikuya kangi na maBaibolo gha kukindanakindana, amadikishonale na mabuku aghangi. Muli babuke ubombela ilayibulale iyi, bo tukali ukwanda ingomano pamo pabumalikisyo pa ngomano syitu. Linga mulayibulale muli ikompyuta mukuya poyagha Watchtower Library. Ipologilamu iyi pakwaghiwa amabuku mingi kangi yitotamya linga mulonda ubombela. Linga mwiwile mulembe umutu wa nkhani, amasyu, pamo ilemba ili mulonda.

Yikutula aba bakwingwila musukulu ya Ukufumusya nu Bumi Bwitu. Linga mupeliwe inkhani, muli nulusako lwakubombela ilayibulale iyi. Uyu olongosya pa pologalamu ya Ukufumusya nu Bumi Bwitu yo oketelela ilayibulale. Oketesya ukuti amabuku amapya ghalipo kangi ghosa ghabatikiwe kanunu. Umwene pamo uyu mumanyila nawe iBaibolo abaghile ukubatula ufyagha ifi mulonda. Amabuku gha mulayibulale ghatakwitikisiwa ukwegha ubuka nagho ku nyumba. Tubombeleghe kanunu amabuku agha, tungalembangamo nkati.

IBaibolo likuyoba ukuti, ‘bwagha ubumanyi bwa Kyala,’ tulondiwa ukufufuza ngati ‘kyuma iki kifisiwe.’ (Isya Mbupingamu 2:1-5) Ilayibulale ya paNyumba ya Bunyafyale yibaghile ubatula ukwanda ufufuza ifi mulonda umanya.

  • Ngimba ilayibulale ya paNyumba ya Bunyafyale yili nifindu fiki ifi fibaghile ubatula pofufuza?

  • Ngimba yo aliku uyu abaghile ubatula ukuti mufyaghe ifi mulonda pa layibulale?