Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 MUTU 17

Ngimba Abakwendela Idela Botutula Bulebule?

Ngimba Abakwendela Idela Botutula Bulebule?

Malawi

Akagulu ka kufumusya

Ukufumusya

Ulukomano lwa Bakulumba

Akabalilo kingi amalemba gha Chigiliki ghoyoba isya Barnaba nu ntumiwa Pauli. Abanyambala aba bali bakwendakwenda kangi bendelagha amadela. Nongwa yafiki bendelagha amadela? Abene babinoghonelagha abakamu babo muno ubumi bwabo bwabukristu bwendelagha. Pauli ayobile atile, alondagha ‘ukughomokela kukubaketa abakamu’ muno bayilile. Umwene alondiwagha ukwenda ubulendo ubutali ukuti akabakasye abakamu bake. (Imbombo Sya Batumiwa 15:36) Isi syo abakwendela amadela bobomba amasiku agha.

Botwendela ukuti batukasye. Uwakwendela idela aliwesa, akwendela ifipanga 20 pamo ukinda apa, kangi omala sabata yumoywene pakipanga kilikyosa kabili pa kinja. Botukasya fiyo abakamu bitu aba linga bisile, linga beghi tukasiwa kangi nabakasi babo. Abakwendela aba nabakasi babo bakuya nakabalilo kakummanya aliwesa, kali baye balumyana pamo bakusi. Kangi tukwenda nabo pampene linga tubuka pakufumusya pamo linga tumanyila iBaibolo nabandu. Bakuya nakabalilo kakutwendela pampene nabakulumba ukuti batukasye, kangi inkhani sya m’Baibolo isi boyoba pangomano sya kipanga na pangomano inywamu sikuya syakukasya.— Imbombo Sya Batumiwa 15:35.

Bonangisya ukuti botwinoghonela. Abakamu bitu aba bakwinoghonela fiyo muno ikipanga kilikyosa kikwendela. Bakwaghana pampene nabakulumba nabatuli ba nkipanga ukuti bakete muno bobombela ifindu nukubatula muno babaghile ubombela imbombo yabo. Botula kangi abapayiniya muno babaghile ubombela imbombo yabo yakufumusya, kangi bohoboka uketa abakamu bitu abapya muno bonangisyila ulughano lwabo kwa Kyala. Abakamu bitu aba bakwipeleka ukuya ‘babombanisi binitu.’ (2 Bakorinti 8:23) Uswe tubaghile ukonga ulwitiko lwabo nu kwipeleka kwabo kwa Kyala—Bahiburi 13:7.

  • Nongwa yafiki abakwendela idela bakwendela ifipanga?

  • Ngimba tutuliwa bulebule linga botwendela?