Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Bo Baliku Aba Bobomba Ubwighane Bwa Yehova Amasiku Agha?

Ngimba Ubwighane Bwa Kyala bo Buliku?

Ngimba Ubwighane Bwa Kyala bo Buliku?

Kyala otulondela ubumi bwa lutengano nulusekelo mu paladaiso pa kisu!

Lumo muswigha ukuti, ‘Ngimba ifi fikwisa kubombiwa bulebule?’ IBaibolo likuti Ubunyafyale bwa Kyala bukwisa kubomba fyosa ifi, kangi bo bwighane bwa Kyala ukuti abandu bamanyile isya Bunyafyale bwake nisya bwighane bwake ku bandu.—Masalimo 37:11, 29; Yesaya 9:7.

Kyala olonda ukuti ifindu fitwendeleghe kanunu.

Muno tata walughano olondela abanake ifindu finunu, Kyala yope olonda ukuti tuyeghe balusekelo bwila na bwila. (Yesaya 48:17, 18) Umwene Kyala atile ‘loli uyu linga obomba ubwighane bwake, akwisa kwikala bwila na bwila.’—1 Yohani 2:17.

Kyala olonda ukuti twendeghe munjila syake.

Tumanyila m’Baibolo ukuti, Kyala olonda ‘utumanyisya injila syake ukuti motwendeghe.’ (Yesaya 2:2, 3) Umwene obungania abandu bakuya ba ngamu yake ukuti babombeghe ubwighane bwake pa kisu kyosa.—Imbombo Sya Batumiwa 15:14.

Kyala olonda ukuti tumwiputeghe mwakukolelana.

Ukumwiputa Yehova mu njila ya bwanaloli kukabaghila ubayabania abandu loli ubafwanisya. (Yohani 13:35) Ngimba amasiku agha, bo baliku aba bomanyisya abandu ukuti babombeghe ubwighane bwa Kyala? Ukuti mumwaghe ansala wa lalusyo ili, tubasuma ukuti mukindilile ukumanyila mu kabuku aka.