Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Mubamanyisyeghe Abana Binu

 MUTU 12

Umwipwa wa Pauli Ali Nkifu

Umwipwa wa Pauli Ali Nkifu

Tumanyile isya ndumyana uyu alimpokile Pauli ukuti baleke ukungogha. Undumyana uyu ali mwipwa wa Pauli. Ingamu ya ndumyana uyu tutayimanya, loli tumenye ukuti ali nkifu fiyo. Ngimba kulonda upilika isi abombile?—

Pauli ali mu jele, pamo mu bunyololo, ku Yerusalemu. Akoliwe nongwa yakuti afumusyagha isya Yesu. Abanyambala bamo balimbengile Pauli, bapangene umubombela imbibi. Batile: ‘Tundalusye unkulumba wa basilikali ukuti abasilikali bake bise nawe Pauli kukhoti. Tukwisa pakwimama mu nsebo, ukuti linga bakwenda nawe twise tungoghe!’

Umwipwa wa Pauli alimbulile Pauli nu nkulumba wa basilikali isi abandu balondagha ukumbombela Pauli

Umwipwa wa Pauli apilike syosa isi. Ngimba abombile fiki? Abukile ku jele nukumbula Pauli syosa isi. Mwanakalinga, Pauli ayobile ukuti ampangile unkulumba wa basilikali imbibi isi balondagha ukupanga. Ngimba kwinoghona ukuti syali mbepe ukuti umwipwa wa Pauli ayobe isi kwa nkulumba wa basilikali?— Ayi. Unsilikali uyu ali wapamwanya fiyo. Loli umwipwa wa Pauli ali nkifu fiyo, ayobile kwa nkulumba wa basilikali.

Unkulumba wa basilikali asimenye syosa isi abaghile ukubomba. Alyeghile abasilikali bingi ukuti bamupoke Pauli. Abasilikali aba basyele panandi ukwana 500! Ababulile ukuti babuke na Pauli ku Kaisaria pakilo. Ngimba Pauli aponile?— Ee, abanyambala bala batoliwe ukungogha Pauli! Imbibi isi balondagha upanga batoliwe.

Ngimba kumanyila findu fiki pa nkhani iyi?— Nuwe ubaghile ukuya nkifu ufwana nu mwipwa wa Pauli. Tukulondiwa ukuya bakifu linga tukuyoba isya Yehova ku bangi. Ngimba kuya pakuya nkifu ukuyoba isya Yehova?— Linga kuya pobomba isi, ubaghile ukupoka ubumi bwa bangi.

BELENGA MU BAIBOLO

  • Imbombo Sya Batumiwa 23:12-24

  • Matai 24:14; 28:18-20

  • 1 Timoti 4:16