Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ngimba Ubunyafyale bwa Kyala Mubumenye?

Ngimba Ubunyafyale bwa Kyala Mubumenye?

Lumo mukuti . . .

 • buli mu ndumbula

 • masyu gha itolo

 • boma lya kumwanya

 ISI IBAIBOLO LIKUYOBA

“Kyala isakubwimikagha ubunyafyale ubu butisa kumalikamo siku.”—Danieli 2:44.

“Tupeghiwe umwana undumyana! Yo isakuyagha ndaghili witu.”—Yesaya 9:6.

UKUMANYA ISI KUBAGHILE UTUTULA BULEBULE?

 • Ubunyafyale bwa Kyala ubu, bubaghile ututula aliwesa pamwene.—Yesaya 48:17, 18.

 • Tukwisa kuya nu bumi ubununu mu kisu ikipya.—Ubusetuli 21:3, 4.

 NGIMBA ISI IBAIBOLO LIKUYOBA BWANALOLI?

Ee. Nongwa yafiki tukuti ee?

 • Yesu ayobile isi ubunyafyale bwa Kyala bukwisa pobomba. Yesu abamanyisye abafundiwa bake ukuti biputeghe ukuti Ubunyafyale bwa Kyala bwiseghe nukuti ubwighane bwake bubombiweghe pasi apa. (Matai 6:9, 10) Yesu anangisye muno ulwiputo ulu lukwisa kwamuliliwa.

  Bo ali pa kisu apa, Yesu abapele ifyakulya aba bali ni njala, ababumbulwisye ababine nubasusya abafwe. (Matai 15:29-38; Yohani 11:38-44) Ukuya Malafyale, umwene Yesu anangisye isi Ubunyafyale ubu bukwisa pobomba.—Ubusetuli 11:15.

 • Isi sikubombiwa akabalilo kalino sikunangisya ukuti Ubunyafyale bwa Kyala buli pipi. Yesu ayobile ukuti bo Ubunyafyale ubu bukali ukwisa, mu kisu mukwisa kuya injala, ubwite, nutusenyenda.—Matai 24:3, 7.

  Lino fyosa ifi fikubombiwa. Yo nongwa tukuti Ubunyafyale bwa Kyala bukuya pososya indamyo syosa isi.

 MWINOGHONELEPO

Ubumi bukwisa kuya bulebule mu Bunyafyale bwa Kyala?

IBaibolo likwamula pa SALIMO 37:29 na YESAYA 65:21-23.