Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 MUTU 9

Ukuti Muye Nulusekelo mu Nyumba Syinu

Ukuti Muye Nulusekelo mu Nyumba Syinu

1. Ngimba ulembesya ubweghi kuli nu bununu buliku?

Yehova yo mwenenkhani inunu syosa. (1 Timoti 1:11) Kyala yo alyandisye ubweghi. Ulembesya ubweghi kuli nu bununu bwake. Kutula ukuti abapapi bamanye imbombo iyi bali nayo, ulela abana. Abakristu bolondiwa ukuti balembesyeghe inyegha syabo.—Belenga Luka 2:1, 4, 5.

Pa nkhani ya bweghi Kyala akuti fiki? Kyala akulonda ukuti ubweghi buyeghe bwa bwila na bwila pakati pa nyambala nu mwanakasi. Yehova akulonda ukuti unyambala nu nkasi wake baye basubiliwa. (Abahiburi 13:4) Linga abeghi bolekana Kyala atohoboka. (Malaki 2:16) Loli linga yumo apangile ubulowe babaghile ulekana. Uyu asyele abaghile ukwegha pamo ukweghiwa kangi.—Belenga Matai 19:3-6, 9.

2. Muno unyambala nu nkasi babaghile ukwitughalila

Yehova apelile unyambala nu nkasi ukuti batulaneghe mu nyegha yabo. (Ubwandilo 2:18) Ukuya mutu wa nyumba yake unyambala olondiwa ulonda ifindu ifi filondiwa panyumba yake kangi numanyisya unkasi na bana bake isya Kyala. Unyambala anganeghe unkasi wake. Unyambala nu nkasi baghananeghe nukughindikana. Pakuti bosa batulanongwa, bolondiwa uhobokelana ukuti baye nulusekelo mbweghi bwabo.—Belenga Baefesi 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peteri 3:7.

3. Ngimba kuli kanunu uleka inyegha linga pali indamyo?

Linga mutamiwa m’bweghi bwinu, aliwesa akulondiwa unangisya ulughano. (1 Bakorinti 13:4, 5) Isi Amasyu gha Kyala ghoyoba syakuti abeghi bakabaghila ulekana  nongwa ya ndamyo sya m’bweghi bwawo.—Belenga 1 Bakorinti 7:10-13.

4. Mwebana, ngimba Kyala akulonda mubombeghe fiki?

Kyala akulonda abana bosa baye nulusekelo. Umwene akuyoba isi mubaghile ubomba ukuti muye nulusekelo. Abapapi binu bali namahala kangi bamenye ifindu fingi yo nongwa yake Kyala olonda abapapi binu babatule. (Bakolosi 3:20) Yehova olonda mukete mwibene ukuti kununu ukumbombela Kyala na Mwanake Kristu.—Belenga Undumbilili 11:9–12:1; Matai 19:13-15; 21:15, 16.

5. Findu fiki filondiwa ukuti abana bahobokeghe?

Abana bolondiwa ukubapa ifyakulya, amalo ghakughona ni myenda gyakufwala. (1 Timoti 5:8) Ukuti abana baye nulusekelo bolondiwa kangi ukubamanyisya isya Kyala nukuti baye pabumanyani nawe. (Baefesi 6:4) Mwebapapi mulondiwa ukuya bakwanda ukungana Kyala ukuti abana bope bangane. Linga mukubamanyisya mubamanyisyeghe na Masyu gha Kyala.—Belenga Ukukumbusya Indaghilo 6:4-7; Isya Mbupingamu 22:6.

Abana bolondiwa ubabula linga babombile kanunu. Loli linga bakabomba kanunu bolondiwa ukubatula. Ubatula abana munjila iyi kubaghile upangisya ukuti baye nulusekelo. (Isya Mbupingamu 22:15) Mungayagha bakali linga mukubamanyisya.—Belenga Bakolosi 3:21.

Abaketi ba Yehova bofumusya amabuku agha ghabaghile ubatula abapapi na bana. Inkhani sya mu mabuku agha sifumila mu Baibolo.—Belenga Salimo 19:7, 11.