Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 MUTU 13

Ngimba iBaibolo Likuti Fiki pa Nkhani ya Fipanga?

Ngimba iBaibolo Likuti Fiki pa Nkhani ya Fipanga?

1. Ngimba ifipanga fyosa fyabwanaloli?

Mu fipanga fyosa abandu aba bolonda ukumbombela Kyala balimo. Kyala obakumbuka abandu bosa aba kangi obinoghonela. Loli imbibi simo sibombiwa mu ngamu ya fipanga. (2 Bakorinti 4:3, 4; 11:13-15) Amalipoti ghonangisya ukuti ifipanga fimo fikwingililapo pa miywegho gya nkisu, ughogha abandu pa bwite, nutamya abana. Abandu abanunu aba bali mufipanga ifi batohoboka ni mbibi isi!—Belenga Matai 24:3-5, 11, 12.

Kyala ohoboka ni kipanga kyabwanaloli. Umwene atohoboka nifipanga fyabutungulu. Ifipanga fyabutungulu fimanyisya abandu ifindu ifi mu Baibolo nafimo. Bomanyisya isyabutungulu pa nkhani ya Kyala na bafwe. Umwene Yehova olonda ukuti abandu bamanye ubwanaloli.—Belenga Ezekiel 18:4; 1 Timoti 2:3-5.

2. Ngimba iBaibolo likuti fiki pa nkhani ya fipanga?

Ubwanaloli bwakuti Kyala atosyobiwamo ni fipanga fyabutungulu papo fili pabumanyani ni kisu. (Yakobu 4:4) IBaibolo liyoba isya fipanga fyabutungulu ukuti yo “Babeloni Unkulumba.” Babeloni yali tawuni kuno ifipanga fyabutungulu fyalyandile bo umpyuto wa nkabalilo ka Nowa ghukindile. Pasyele akabalilo kanandi ukuti Kyala asosyepo ifipanga ifi fisyoba abandu.—Belenga Ubusetuli 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Inkhani iyingi inunu yakuti Yehova obakumbuka abandu bosa aba bolonda ukumbombela nalinga bali m’fipanga fyabutungulu. Kyala obatula abandu bosa aba bakulonda umanyila ubwanaloli.—Belenga Mika 4:2, 5.

 3. Ngimba aba bolonda ukumbombela Kyala babombe fiki?

Abandu bakolelene mu kipanga kyabwanaloli

Kyala ohoboka na bandu aba bobomba ubwanaloli. Umwene akuti basokemo mu fipanga fyabutungulu. Bosa aba bolonda ukumbombela Kyala basinthe ukuti banhobosye.—Belenga Ubusetuli 18:4.

Mu kabalilo ka Batumiwa abandu aba balondagha ukumbombela Kyala balyambilile amasyu ghake nulusekelo. Kyala abamanyisye muno babaghile ukuya balusekelo pa bumi bwabo. Isi situtula uswe papo abene balyambilile amasyu ghake bobapilike. Kyala yo ali wakwanda pabumi bwabo.—Belenga 1 Batesalonike 1:8, 9; 2:13.

Yehova obambilila abandu bosa aba bosoka m’fipanga fyabutungulu ukuti bakolelane na bandu bake. Linga mwasoka m’fipanga fyabutungulu, mukuya nabamanyani pakati pa bandu bake, nukuya nu bumi bwa bwila na bwila.—Belenga Marko 10:29, 30; 2 Bakorinti 6:17, 18.

4. Ngimba Kyala akwisa kubomba fiki ukuti abandu bosa baye nulusekelo?

Usosiwapo kwa fipanga fyabutungulu yo nkhani nunu. Indamyo syosa sikwisa kumalika pa kisu. Ifipanga fyabutungulu fitikwisa usyoba kangi abandu. Abandu bosa bakwisa pokolelana ukumwiputa Kyala wabwanaloli mwene.—Belenga Ubusetuli 18:20, 21; 21:3, 4.