1. Nongwa yafiki tulondiwa indaghilo?

Ngimba ifundo sya m’Baibolo situtula bulebule ukuti tupone ku ngozi?—SALIMO 36:9.

Umpeli witu wamahala ukinda twesa. (Yeremiya 10:23) Umwene yo Tata walughano kangi otulondela ifinunu. (Yesaya 48:17, 18) Ubulongosi bwa Kyala bukwaghiwa m’Baibolo.—Belenga 2 Timoti 3:16.

Indaghilo sya Yehova situtula muno tubaghile ukwikalila lino na isi tubaghile ubomba ukuti twise tuye nu bumi bwa bwila na bwila. Uswe tulondiwa ukonga indaghilo syake papo Kyala Mpeli witu.—Belenga Salimo 19:7, 11; Ubusetuli 4:11.

2. Ngimba tubaghile ulongosiwa bulebule na Masyu gha Kyala?

Amasyu gha Kyala ghotubula isi tubaghile ubomba ukuti ifindu fitwendele kanunu. (Ukukumbusya Indaghilo 22:8) Ukwinoghonelapo kulondiwa ukuti tumanye isi iBaibolo liyoba. (Isya Mbupingamu 2:10-12) IBaibolo likuti ubumi kyabupe iki Kyala atupele. Twesa tubaghile ulongosiwa ni fundo iyi.—Belenga Imbombo sya Batumigwa 17:28.

3. Ngimba indaghilo ingulumba syo siliku?

Yesu ayobile indaghilo ingulumba sibili. Ululaghilo lwakwanda luyoba inongwa iyi twesa tupeliwe. Kyala olonda ukuti tummanye, tunngane, nukumbombela akabalilo kosa. Ululaghilo lwakwanda ulu lulondiwa ukuti twinoghonelengepo akabalilo kosa. (Isya Mbupingamu 3:6) Bosa aba bokonga ululaghilo ulu bakuya pabumanyani na Kyala, bohoboka nubumi, kangi bakwisa pokaba ubumi bwa bwila na bwila.—Belenga Matai 22:36-38.

 Ululaghilo lwabubili lubaghile ukututula ukuya pabumanyani ubununu na bandu aba tukwangala nabo. (1 Bakorinti 13:4-7) Ukonga ululaghilo ulu kukongelapo ukonga muno Kyala ubombela ifindu na bandu.—Belenga Matai 7:12; 22:39, 40.

4. Ngimba indaghilo sya Kyala situtula bulebule?

Indaghilo sya Kyala situla abeghi ukuti bayeghe nu lughano mu nyumba syabo. (Bakolosi 3:12-14) Amasyu gha Kyala ghobatula abeghi isi bolondiwa ukukonga ukuti ubweghi buyeghe bwa bwila na bwila.—Belenga Ubwandilo 2:24.

Linga tukonga indaghilo sya m’Baibolo tukabaghila utamiwa fiyo uyagha imbombo nongwa yakuti aba bolemba abandu imbombo bakulonda abandu aba bokonga indaghilo sya m’Baibolo papo abene bosubiliwa. (Isya Mbupingamu 10:4, 26; Abahiburi 13:18) Amasyu gha Kyala ghotumanyisya ukuti ifi tuli nafyo fitufwaneghe, kangi tunganeghe Kyala ukinda fyosa.—Belenga Matai 6:24, 25, 33; 1 Timoti 6:8-10.

Linga tukonga indaghilo sya m’Baibolo tuponesya ubumi bwitu. (Isya Mbupingamu 14:30; 22:24, 25) Ukumpilikila Kyala ukuti tungayagha baghala bwalwa kututula ukuti tupone indamyo isi sikwisa nongwa yakunwa fiyo ubwalwa. (Isya Mbupingamu 23:20) Yehova akwitikisya ukuti tunweghe ubwalwa, loli olonda ukuti tungaghalagha. (Salimo 104:15; 1 Bakorinti 6:10) Inyinoghono syitu sikuya kanunu linga tukonga indaghilo sya Kyala. (Salimo 119:97-100) Abakristu babwanaloli bokonga indaghilo sya Kyala ukuti Umwene afumusiwe.—Belenga Matai 5:14-16.