Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Amasyu Amanunu Aghakufuma kwa Kyala!

 MUTU 10

Ngimba Mubaghile Umanya Bulebule Ukuti Iki Kipanga Kyabwanaloli?

Ngimba Mubaghile Umanya Bulebule Ukuti Iki Kipanga Kyabwanaloli?

1. Ngimba ikipanga kyabwanaloli kilipo?

“Mwandeghe nabasololi ababutungulu.”—MATAI 7:15.

Yesu abamanyisye abafundiwa bake isya kipanga ikya bwanaloli. Ikipanga iki kifwene ninjila iyi yikubuka ku bumi bwa bwila na bwila. Yesu atile “banandi abene aba bakuyagha” injila iyi. (Matai 7:14) Kyala olonda twiputeghe ufwana nu bwighane bwake. Bosa aba bakwiputa mubwanaloli bapilikene palikimo.—Belenga Yohani 4:23, 24; 14:6; Baefesi 4:4, 5.

2. Ngimba Yesu ayobile fiki isya Bakristu babutungulu?

“Abene bikwiyoba ukuti bammenye Kyala, loli muli isi bikubomba bikunkana.”—TITI 1:16

Yesu atile abaputi babutungulu bakwisa kutwala ifimanyisyo fyabutungulu. Boboneka ngati baputi babwanaloli, abene boyoba ukuti Bakristu babwanaloli, loli imbombo syabo mbibi. Mbibi bulebule? Ikipanga kyabwanaloli kilipo kimokyene. Abandu bake bobomba isi Abakristu babwanaloli bolondiwa ukubomba.—Belenga Matai 7:13-23.

3. Tubaghile ubamanya bulebule Abakristu babwanaloli?

Injila 5 muno tubaghile ubamanyila Abakristu babwanaloli:

  • Abakristu babwanaloli bobombela iBaibolo. Akabalilo kosa bokonga indaghilo sya m’Baibolo. Ikipanga kyabwanaloli kileghene nifipanga ifingi fya bandu. (Matai 15:7-9) Abakristu babwanaloli bokonga isi bomanyisya.—Belenga Yohani 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.

  •   Bosa aba bokonga Yesu boghindika ingamu ya Kyala, Yehova. Yesu ayighindike ingamu ya Kyala nukubamanyisya abangi. Umwene abatulile abandu ukumumanya Kyala nu kubamanyisya ukuti ingamu yake yikemesiweghe. (Matai 6:9) Kuno mukwikala kipanga kiliku kikufumusya ingamu ya Kyala?—Belenga Yohani 17:26; Baroma 10:13, 14.

  • Abakristu babwanaloli bakufumusya isya Bunyafyale bwa Kyala. Kyala antumile Yesu pakisu ukuti afumusye inkhani inunu isya Bunyafyale. Ubunyafyale bwa Kyala bo bubaghile ubatula abandu. Yesu afumwisye isya Bunyafyale bwa Kyala mpaka akabalilo aka afwilile. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Yesu ayobile ukuti aba bakunkonga bakwisa kufumusya Ubunyafyale bwa Kyala. Linga mwaghene numundu akufumusya amasyu gha Kyala kumyinu mubaghile ukuti wakipanga kiliku?—Belenga Matai 24:14.

  • Aba bakunkonga Yesu bakaya kulubafu lwa kisu. Abene bokana ukwingila mu ndyali sya nkisu. (Yohani 17:16; 18:36) Bokana utuyilo tosa utubibi utu tuli nkisu.—Belenga Yakobu 4:4.

  • Abakristu babwanaloli balughano. Abene bomanyila m’Masyu gha Kyala ughindika abinabo. Ifipanga fyabutungulu fikwingililapo mubwite bwa fisu, loli Abakristu babwanaloli bokana ubwite. (Mika 4:1-3) Abakristu babwanaloli bomalila akabalilo kabo ni fyuma fyabo ukubatula abandu abangi.—Belenga Yohani 13:34, 35; 1 Yohani 4:20.

4. Ngimba lino mubaghile umanya ikipanga kyabwanaloli?

Ngimba kipanga kiliku kimanyisya ubwanaloli, ughindika ingamu ya Kyala nukufumusya ukuti Ubunyafyale bwa Kyala bukwisa pososya indamyo syosa? Bo baliku abandu aba bali nu lughano kangi bokana ubwite? Umwe mukuti bule?—Belenga 1 Yohani 3:10-12.