Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Nzhogu̷ge kja ne pajina yeje

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Yo testigo e Jehová

jñatrjo

Yo ra nugo̷jme ma ra jmurgo̷jme jñii paa ne kje̷e̷ 2017

Kjuarma ñe kju̱ʼu̱ ri xo̷ru̷ yo mamaba

Kjuarma ñe kju̱ʼu̱ ri xo̷ru̷ yo mamaba

YO REUNIÓN YO RA TSJAJI

YO NEE RA MAA A BETEL. Yo ya ngibʼi kja nrreje kʼu̷ dya bʼe kjogu̷ji yo 35 kje̷e̷ ñe nee ra moji a Betel, ra xampjaji ngekʼua ra moji kja nu reunión kʼu̷ ra tsjaji nu mbernexi ma nzha̷ʼa̷. Kja nu plataforma ra manji nu hora ñe ja ra jmuru̷ji.

NU ESCUELA JA JICHIJI YO PRECURSOR RA NA̸DʼA̸JI O REINO MIZHOKJIMI. Yo precursor yo e̷dyiji 23 a 65 kje̷e̷ kʼu̷ nee ra moji na je̱ʼe̱ nu ja ra ma jichiji yo ntee, zojnu̷ji ra jmuru̷ji nu nrromingo ma nzha̷ʼa̷. Kja nu plataforma ra manji nu hora kʼu̷ ra mbu̷ru̷ ñe ja ra jmuru̷ji.

 KJUARMA ÑE KJU̱ʼU̱ RI XO̸RU̸ YO MAMABA

PJE KʼO I BʼE̸ZHI. Ma pje kʼo ri cho̷trʼu̷, ri ma sogu̷ kja nu departamento kʼu̷ mama Pje kʼo i bʼe̷zhi. Ma pje kʼo i bʼe̷zhi, ri ma tsjaa trʼo̷nu̷ ma bʼu̷bʼu̷nu. Ma bi cho̷trʼu̷ dʼa tsʼitrʼi kʼu̷ go bʼe̷zhi, ri ma sogu̷nu. Nu departamento dya ñʼemeji ra mbo̷ru̷ji yo tsʼitrʼi, ngekʼua na pjeste ri pjo̷ru̷ji in chʼiji kja texe nu asamblea.

PJO̸XKʼU̸JI MA I SO̸DYE̸. Dya ri jyombeñe ke nu departamento NGEXTRJO pjo̷sʼu̷ kʼo o unu̷ o ngijeme kʼu̷ ME NA SʼE̸ZHI kja ne asamblea.

RI UNU̸ MERIO KO TEXE IN MU̸BʼU̸. Ya go sʼodʼu̷ji na punkju̷ merio ngekʼua o rentaji yo trjujnu̷ nu ja ri mimiji, nu bʼizhi ñe yo pantalla nu ja ri janrraji yo video, xo bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ bʼe̷pji pa o tsjaji nu asamblea ñe ra trjansi e Jehová. Ko yo merio yo i unu̷ji ri kjotrʼu̷ji texe yo ro sʼodu̷ji, ñe ri pjo̷sʼu̷ji o bʼe̷pji e Jehová kʼu̷ na tsjaji kja texe ne xoñijomu̷. Ma nutsʼkʼe gi nee ri unu̷ merio, kja ne asamblea bʼu̷bʼu̷ na punkju̷ yo tsʼicaja yo kuatrʼu̷ dʼa jñaa, je ri ma jñuntrʼu̷ kʼo merio ke i nee. Ri dʼaku̷jme na po̷jo̷ ke i juntrʼu̷ji merio kja yo tsʼicaja. Nu Cuerpo Gobernante dʼakʼu̷ji na punkju̷ po̷jo̷ ke i jñuntrʼu̷ji merio kja yo tsʼicaja kʼua ja ni mbedye kja in mu̷nkʼeji, akjanu xe ra jichiji yo ntee o Reino Mizhokjimi.

YO RA JUIB’IJI KJA NRREJE. Ra ma mimiji a jmii nu plataforma, nange nge yo trjujnu̷ yo o juajnu̷ji ngekʼua ra mimiji yo ra juibʼiji kja nrreje. Ra ma mimijinu nu xabaro ma xo̱ru̷ ante ke ra unu̷ji nu discurso. Nrrexe yo ra juibʼiji kja nrreje ra nganaji dʼa toalla, ñe ra xampjaji o bʼitu kʼu̷ ra jyeji kʼe paa.

YO TRJUJNU̸. Ri tʼekjañomu̷ yo kjuarma ñe yo kju̱ʼu̱. Dya ri jyombeñe ke ngextrjo ri xo̱ku̷ yo trjujnu̷ ja ra mimi in pjamilia, kʼo poji kja in carro ñe ma i poji yo ntee yo i jichi kʼo mama ne Biblia. Dya pje ri tsa̱sʼa̱ kja yo trjujnu̷ ma dya kjo ra miminu.

YO XITSʼI JA RI MIMI. Angezeji ra mbo̷xkʼu̷ji. Ri tsjage kʼo ra xitsʼiji, nzakja ma ra xitsʼiji ja ri sogu̷ in carro, ma ra xitsʼiji ja nge nu ri nzhodʼu̷ ñe ja ri ma mimi.

ZOJNU̸JI KʼO NEE RA PE̸PJI KJA ASAMBLEA. Ma i nee ri pe̷pjige kja ne asamblea, ri ma tsjaa trʼo̷nu̷ kja nu Departamento kʼu̷ mama Kʼo gi nee ri pa̱ra̱, ñe nu ja Zojnu̷ji kʼo nee ra pe̷pji kja asamblea.

Ne programa o xampja nu Cuerpo Gobernante yo Testigo e Jehová