Switluli

Kombela Xidjondzo xa Bibele. I Mahala

Xana wanavela kulitiva kahle Bibele? Loko uswinavela tsala formulariyu leli leswaku ukombela djondzo ya Bibele.