Switluli

Tlula uya ka pajina la wumbirhi

Tlula longoloko

Timboni ta Yehovha

Changana (Mozambique)

Vamakwerhu vali karhi varhamba vanhu kuya minhlanganwini axihlaleni xa Cook

MAHANYELO NI NTIRHU WA HINA WA WUKRESTE Setembro 2017

Swikombiso Swosungula Mabulu

Swikombiso swosungula mabulu ya xihondzo xo rindza ni yodjondzisa ntiyiso ya Bibele ni ya siyensiya. Tirhisa swikombiso leswaku utiyendlela masungulelo ya mabulu ya wena.

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Kupfuxetiwa ka Wugandzeli Lotenga!

Xivono xa tempele xa Ezekiyele xitiyisile ntlawa lowusaleke wa vayuda votshembeka lava avali Babilona leswaku wugandzeli lotenga alitapfuxetiwa.

KUHANYA TINIHI VAKRESTE

Hayini Ulinyika Lisima Wugandzeli Lotenga?

Wugandzeli lotenga lisimekiwe litiya. Xana nkama hikwawu wayehleketa hi lisima lakutiva Yehovha ni kumutirhela?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Minkateko Leyi Vaisrayele Avatayikuma Ndzhaku ka Loko Vatlhelisiwile

Xivono xa Ezekiyele xa Tempele axitshembisa leswaku akutavani kuhleleka, kutirhisana ni nsirhelelo axikarhi ka vanhu va Xikwembu.

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Lweyi Atshembekaka ka Yehovha Akuma Hakelo

Rungula la vahevheru lava vanharhu, lingatiyisa kutiyimisela ka hina kohambeta hitshembeka ka Yehovha.

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Tshama Utshembekile Loko Uringiwa

Yesu kreste atshame atshembekile ka Yehovha hambiloko aringiwa. Xana Vanhu vokala kuhetiseka vangatshama vatshembekile ka Yehovha hambiloko vakuceteliwa kutsika kutshembeka?

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Tshama Utshembekile Hambiloko Xaka la Wena Lisusiwile Bandleni

Loko xaka la hina lisusiwa abandleni, Kutshembeka ka hina ka Yehovha Xikwembu karingiwa. I yini xitahipfunaka kutshama hitshembekile?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Xana Wahambeta Utirhela Yehovha?

Daniyele ahambete atirhela Xikwembu. Angapfumelanga nchumu wukavanyeta wugandzeli la yena la siku ni siku.

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Vadjondzise Leswaku Vangatshiki Kutirhela Yehovha

Tekela kudjondzisa muchumayeli wanyiwani kucumayela nkarhi hinkwawo ni kuhiseka ka nitrho wochumayela. Djondzisa xitudante xa wena kuva muchumayeli lonene.