Switluli

Tlula uya ka pajina la wumbirhi

Tlula longoloko

Timboni ta Yehovha

Changana (Mozambique)

Mahanyelo ni Ntirhu wa Hina wa Wukreste  |  Outubro 2017

 KUHANYATANIHI VAKRESTE

Ungaswikotisa ku Yini Kuva Mudjondzi wa Bibele wa Kuhiseka?

Ungaswikotisa ku Yini Kuva Mudjondzi wa Bibele wa Kuhiseka?

Xana waswitsakela kutshembeka loko uringiwa kufana na Daniyele? Daniyele aahisekela kudjondza Rito la Xikwembu ni swiprofeto leswiyenteke. (Dn 9:2) Kuhisekela kudjondza Bibele swingakupfuna kutshama utshembekile. Njhani? Swingatiyisa lipfumelo la wena ka leswaku switshembiso swa Yehovha switahetiseka hakunene. (Yx 23:14) Nakambe swingakupfuna kutiyisa lirhandzu la wena hi Yehovha, swoleswo switakususumetela kuyendla leswinene. (Ps 97:10) Kambe ufanele usungulisa kuyini? Kambisisa swiringanyeto leswilandzelaka.

  • Nifanele Nidjondza Yini? Kudjondza bibele nkama ni nkama swikatsa kulunghiselela minhlanganu ya bandla. Kulerha ka bibele ka vhiki ni vhiki kutakutsakisa loko uheta nkama na ukamba swilo leswi ungaswitwisisiki. Kuyengetela kolano, votala vahlawule kudjondza leswiyengetelekeke hi swiprofeto swa bibele, swiyenge swohambanahambana swa handzu wa moya wa Xikwembu, mayendzo ya wurhumiwa ya mupostolo Paulo, kumbe hiswivumbiwa swa Yehovha leswivonekaka. Loko utshuka uteliwa hi xivutiso xokarhi, ungaxitsala leswaku utalavetela nhlamulu kadjondzo ya wena ya Bibele.

  • Hi kwihi lomu ningakambisisaka kona? Leswaku ukuma swikombiso, hlalela vhidiyo lelinge: Switirhisiwa swa Kulavetela Xuma xa Moya. Leswaku ukambela wuswikoti la wena, ungahakamba hi mimfumu ya misava hinkwayo leyifanekiseliwaka hiswiharhi ka buku ya Daniyele ndzima 7.

  • Nifanele Niheta Nkama Muni Nanidjondza? Leswaku hitiya hi tlhelo la moya hifanela hidjondza Bibele nkama hinkwawo. Ungasungula hikudjondza hi nkama wokoma; kutani ha katsongo katsongo uya ulehisa nkama. Kudjondza Rito la Xikwembu swifana ni kukela xuma lexifihliweke; loko uya ukela uva ukuma xuma, swikukutxetela kuya mahlweni ukela! (Swiv 2:3-6) Torha la wena la Rito la Xikwembu litayengeteleka, naswona utaya mahlweni udjondza Bibele nkama hinkwawo.—1Pe 2:2.

XANA SWIVANDZA LESWIVULIWAKA KA BUKU YA DANIYELE NDZIMA 7, SWIFANEKISELA YINI?

XIVUTISO XIN’WANA:

Xana xiprofeto xa Daniyele 7:8, 24 xihetiseke njhani?

PROXJETU LELILANDZELAKA:

Xana swivandza leswivuliwaka ka Buku ya Nhlavutelo ndzima 13 swifanekisela yini?