Switluli

Tlula longoloko

Vachumayeli vanyikela a broxura la Ndyangu Lowu Tsakeke atikweni la Geórgia

MAHANYELO NI NTIRHU WA HINA WA WUKRESTE Novembro 2017

Swikombiso Swosungula Mabulu

Masungulelo ya mabulu ya Xihondzo Xo Rindza ni ya kudjondzisa ntiyiso ya vito la Xikwembu. Tirhisa swikombiso leswi leswaku utiyendlela masungulelo ya wena ya mabulu.

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

“Lava Yehovha, Kutani Uya Mahlweni Uhanya”

Kulava Yehovha swivula yini? Hingadjondza yini ka Vaisrayele lavatsandzekeke kulava Yehovha?

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Yampsisa Ndlela Leyi Uchumayelaka ha Yona—Loko Uyendla Liyendzo Lovuyela

Ungaswikotisa kuyini kuyendla kahle liyendzo lovuyela? Yana mahlweni upfuna lavakombiseke kutsakela, yendla liyendzo lin’wana ni lin’wana ni xikomgomelo, naswona ungakhohlwi xikongomelo xa wena.

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Djondza hi Swihoxo swa Wena

Rungula la Yonasi likombisa leswaku Yehovha angahitsukuli loko hihoxa. Hambiswilitano, yena alava leswaku hidjondza xokarhi hi swihoxo swa hina.

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Hingadjondza Yini ka Buku la Yonasi?

Kupimisa hi leswi swihumeleleke na Yonasi swingahipfuna loko swilo swiyendleka hi ndlela leyi ahingayiyimelanga, kuva ni mavonela ya manene hi ntirho wa kuchumayela, ni kukuma nchavelelo hikola ka xikhongelo.

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

I Yini Leswi Yehovha Aswilavaka ka Hina?

Ndlela leyi hihanyisanaka hi yona ni vamakwerhu va moya yikhumba njhani wugandzeli la hina?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Tshama Uxalamukile Utlhela Uchivirika hi Tlhelo la Moya

Aswingatikombi leswaku Yuda aangatahlwela kulovisiwa hi Vababilona. Hambiswilitano, a xiprofeto lexi axitahetiseka naswona Habakuku aafanele kutshama axirhindzelile hi kuva atshama axalamukile atlhela achivirika hi tlhelo la moya.

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Tshama Uxalamukile Utlhela Uchivirika hi Tlhelo la Moya Loko Kuva ni Kucinca ka Wutomi la Wena

Loko switikomba onge kucinca kungatikisa wugandzeli la hina ni kuwonha wunghanu la hina na Yehovha, i mpsini swingahipfunaka kutshama nahixalamukile naswona hichivirika hi tlhelo la moya?