Switluli

Tlula uya ka pajina la wumbirhi

Tlula longoloko

Timboni ta Yehovha

Changana (Mozambique)

Vachumayeli vadjondzisa ntiyisu atikweni la Kamboja

MAHANYELO NI NTIRHU WA HINA WA WUKRESTE Fevereiro 2018

Swikombisu swa Mabulu

Mabulu lamasekeliweke ka swivutisu leswi: Xana a Bibele laha ni lisima namuntlha ke? Xana Bibele lapfumelelana ni siyensiya? Xana swilerisu swa Bibele swapfuna?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Xifanisu xa Trigu ni Mfava

Yesu alava kuvula yini ka xifanisu xa trigu ni mfava? Mubyali, nala, ni vatshoveli vafanekisela vamani

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Swifanisu swa Mfumu ni Nhlamuselu wa Swona ka Hina

Yesu atirhise swifanisu swa kuwolova leswaku adjondzisa swilo leswiyenteke swa moya. Hinga djondza yini ka Matewu kapitulu 13?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Kudlisa Vanhu Votala hi Kutirhisa Vanhu Vatsongo

Yesu aletele vadjondzisiwa vakwe leswaku vadlisa xitshungu, hambileswi avova ni nthlanu wa tihlampfi ni mapawu mambirhi. Kuyendleke yini, naswona swoleswo swihikhumba njhani?

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

“Hlonipha Papayi Waku ni Mamana Waku”

Yesu akandzihise nawu lowunge ‘hlonipha papayi waku ni mamana waku’ Xana nawu lowu wa kuhlonipha vapsali va hina wa heleliwa hi nkama?

XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU

Xana Mimpimisu ya Wena i Mimpimisu ya Mani?

I yini leswi hifanelaka hiswiyendla leswaku hipfumelela kurhandza ka Xikwembu kuhikongomisa? Yesu akombise swilo swinharhu leswi hifanelaka hiswiyendla leswaku hipapalata mimpimisu yobiha.

KUHANYA TANIHI VAKRESTE

Yampsisa Ndlela Leyi Uchumayelaka ha Yona — Tirhisa Swivutisu hi Ndlela Leyinene

Yesu atirhise swivutisu hi ndlela leyinene leswaku adjondzisa vayingiseli va yena tidjondzo tohambanahambana. Hingalitekelela nhjani wuswikoti la Yesu lodjondzisa loko hichumayela

XUMA XINGA KA RITU LA XIKWEMBU

Tivoneli Leswaku Ungatikhunguvanyise Kumbe Kukhunguvanyisa Van’wana

Yesu atirhise xifanisu kudjondzisa lisima la kungatekeli hansi mhaka ya kukhunguvanyeka ni ya kukhunguvanyisa van’wana. I yini lexi axitava xikhunguvanyiso awuton’wini la wena?