លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

ឈុត​សម្ដែង​អំពី​គម្ពីរ

លោក​អ្នក​ថត​ចម្លង​ឈុត​សម្ដែង​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ពី​កំណត់​ហេតុ​គម្ពីរ និង​រៀន​អំពី​បុគ្គល​និង​ព្រឹត្ដិការណ៍​សំខាន់ៗក្នុង​គម្ពីរ។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​ពី​ប្រអប់​បញ្ជាក់​ភាសា រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​ឈុត​សម្ដែង​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​នោះ។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​វាយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្លះ​ពី​ចំណង​ជើង​ដើម្បី​រក​ឈុត​សម្ដែង។

សូម​អភ័យទោស​ព័ត៌មាននេះ​មិន​ទាន់​មាន​ជា​ភាសា​របស់​លោកអ្នក

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖